April 2015 – Bonje met de buren


April 2015 – Bonje met de buren

”Ik trek dit echt niet langer! Ik kan toch niet werken, als hij die muziek keihard heeft staan! Wanneer stopt die rothond eens met blaffen?!” Herkent u situaties waarin u dergelijke uitspraken doet of wilt doen over uw buren? Geluidsoverlast, stankoverlast, overhangende takken, verminderde privacy of verminderde lichtinval zijn voorbeelden van burenhinder waarmee u te maken kunt krijgen. In het dichtbevolkte Nederland zult u veel vormen van burenhinder moeten dulden, zeker wanneer u in de stad woont. Dit geldt echter niet altijd. In welke gevallen kunt u iets aan burenhinder doen en hoe doet u dit?

Als eigenaar van een erf is het verboden om onrechtmatig hinder toe te brengen aan eigenaren van aangrenzende en nabije erven. Bij hinder dient u vooral te denken aan het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen of het onthouden van licht of lucht.

Wanneer uw buren onrechtmatige hinder veroorzaken, hoeft u dit niet te dulden en kunt u actie ondernemen. Maar wanneer is er sprake van onrechtmatige hinder? Dit hangt van een aantal criteria af. Het eerste criterium is de aard van de hinder. Dit kan bijvoorbeeld geluidsoverlast of verminderde lichtinval zijn, waarbij de eerste in het algemeen bezwaarlijker wordt geacht dan de tweede. Het tweede criterium is dat de hinder voldoende ernstig dient te zijn. Iedereen heeft een zekere tolerantieplicht en het moet dan ook om hoogst storende hinder gaan. Daarnaast wordt naar de duur van de hinder gekeken. Aan te nemen is dat hinder die (eventueel met tussenpozen) relatief lang duurt, eerder als onrechtmatig is aan te merken dan hinder die relatief kort duurt. Een ander criterium is de toegebrachte schade. Het kan zowel om de omvang van de schade als om de aard van de schade gaan, zoals letselschade, zaakschade en vermogensschade. Ten slotte wordt naar de individuele omstandigheden gekeken, waarbij onder andere het belang van de veroorzaker van de hinder wordt afgewogen tegen het belang van u.

Wat kunt u tegen onrechtmatige hinder doen? Om een goede verstandhouding met uw buren te behouden, is het raadzaam om met hen in gesprek te gaan. Leg uit welke overlast u ondervindt en kom met oplossingen. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u buurtbemiddeling overwegen. Buurtbemiddeling wordt verzorgd door vrijwilligers die erin getraind zijn om conflicten op te lossen tussen buren. Tevens kunt u uw wijkagent inschakelen die u van advies kan voorzien of een extra oogje in het zeil kan houden. De wijkagent zal ook als bemiddelaar optreden tussen u en uw buren. Het telefoonnummer van uw wijkagent kunt u via de website van de politie raadplegen. De laatste stap is het inschakelen van de politie of een gang naar de rechter. De politie treedt slechts dan op wanneer er sprake is van een strafbaar feit of als de openbare orde wordt verstoord. De hinder dient derhalve zowel constateerbaar te zijn als ernstig van aard. Indien u ervoor kiest om uw buren voor de rechter te dagen, moet het wel om ernstige hinder gaan. Bovendien moet u de hinder kunnen bewijzen. Om bij te dragen aan het bewijsmateriaal kunt u een dagboek bijhouden. Dit is echter zeer subjectief, waardoor het belangrijk is ook ander bewijs te bewaren, zoals opgemaakte processen-verbaal van de politie.

Heeft u vragen over burenhinder of andere juridische vragen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van advies kunnen voorzien.

Auteur: Romy Ruijs

September 2014 – Ontslag, hoe werkt dat?

De Rechtswinkel adviseert:

Stel u werkt al een groot aantal jaren voor uw huidige werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanwege financiële redenen vindt binnenkort een reorganisatie plaats. Uw werkgever wil u daarom ontslaan, maar heeft nog niet aangegeven hoe hij dit gaat doen. U vraagt zich af wat de meest gebruikelijke mogelijkheden van ontslag zijn. In dit artikel zullen kort de mogelijkheden tot ontslag de revue passeren, namelijk ontslag via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) en via de kantonrechter.

Ontslag via het UWV
Wanneer u werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het lastig voor uw werkgever u zomaar te ontslaan. Uit het Burgerlijk Wetboek volgt dat een dergelijke overeenkomst moet worden beëindigd door voorafgaande opzegging. De mogelijkheid tot opzegging dient echter, op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, door het UWV te worden verleend. Uw werkgever moet daarvoor een ontslagvergunning voor u aanvragen bij het UWV, wanneer hij u via deze weg wil ontslaan. Uw werkgever dient bij de aanvraag de redenen voor ontslag te onderbouwen. Bij een reorganisatie zal uw werkgever over het algemeen bedrijfseconomische redenen aandragen voor uw ontslag. Het UWV zal vervolgens toetsen of de ontslagaanvraag redelijk is. Binnen zes weken volgt het oordeel over de aanvraag. In het geval dat het UWV de ontslagaanvraag accepteert en de vergunning verleent, kunt u als werknemer in verweer en zal het UWV haar eerdere oordeel (her)overwegen. Als vervolgens definitief een ontslagvergunning door het UWV wordt verleend, moet uw werkgever binnen acht weken de arbeidsovereenkomst opzeggen anders vervalt de vergunning. Daarbij dient hij echter wel rekening te houden met de voor u van toepassing zijnde opzegtermijn. Voorts mag de werkgever niet opzeggen indien dit in strijd is met één van de opzegverboden uit het Burgerlijk Wetboek, zoals bijvoorbeeld bij een zwangerschap of tijdens de eerste twee jaar ziekte van de werknemer. Het UWV kijkt namelijk niet naar de opzegverboden bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, de werkgever moet er desalniettemin rekening mee houden.

Ontslag via de kantonrechter
Wanneer uw werkgever geen ontslagvergunning heeft verkregen voor uw ontslag, kan hij naar de kantonrechter stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Uw werkgever dient daarvoor een verzoekschrift in bij de kantonrechter. In het verzoekschrift moet uw werkgever gemotiveerd aangeven waarom uw ontslag gewenst is. De kantonrechter zal echter alleen wegens gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden. Als werknemer krijgt u vervolgens de mogelijkheid om op het verzoekschrift van de werkgever te reageren. Dit doet u door middel van een verweerschrift. Vaak zal daarna een mondelinge behandeling plaatsvinden waar u ter plekke bij de rechter uw verweer kunt verwoorden. De kantonrechter doet (over het algemeen) binnen drie weken uitspraak. Indien de kantonrechter van oordeel is dat het contract dient te worden ontbonden, kan hij een ontslagvergoeding aan u toewijzen. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule. Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang: duur van het dienstverband, leeftijd van de werknemer, brutosalaris van de werknemer en verwijtbaarheid van de werknemer met betrekking tot het ontslag.

Auteur: Jamie Pellegrom

Juni 2014 – De grote valkuil bij (ver)bouwwerkzaamheden

De Rechtswinkel adviseert:

De zomer is alweer in zicht en u heeft zin om de handen uit de mouwen te steken. Dit is voor u het ideale moment om de gedroomde uitbouw te realiseren. De uitbouw moet een mooi uitzicht op de tuin geven, waarin u van plan bent een grote boom te plaatsen. Herkent u dit? Grootse plannen om te verbouwen, maar niet weten of dit wel mag? Te allen tijde wilt u voorkomen dat u bouwt, sloopt of verbouwt, terwijl dit eigenlijk niet is toegestaan. Onder welke omstandigheden heeft u nu een vergunning nodig van de gemeente en wanneer staat het u vrij zonder vergunning te slopen, bouwen en verbouwen?

Wat zegt het recht?
Een omgevingsvergunning is in veel gevallen nodig als u wilt slopen, bouwen of verbouwen. Soms kunt u dit vergunningsvrij doen, bijvoorbeeld bij simpel onderhoud of een kleine verbouwing aan uw huis. Via de gemeente kunt u achterhalen of u vergunningsvrij kunt bouwen, maar u dient altijd te controleren of uw plannen niet in strijd zijn met andere regels, zoals die van het burenrecht. Zo is het van belang om bij bouw- en verbouw plannen aan de watergrens, ook als er geen vergunning nodig is, contact op te nemen met het Waterschap in uw buurt. Het Waterschap moet u namelijk toestemming geven hiervoor.

Ook voor sloopwerkzaamheden heeft u wellicht een vergunning nodig. Denkt u hierbij eens aan het kappen van een boom. Dit is niet zo voor de hand liggend, maar mede daarom is het goed om altijd te controleren wanneer wel of niet een vergunning om te mogen slopen nodig is. Als u verwacht veel afval over te hebben door sloopwerkzaamheden zal u dit bij de gemeente moeten melden. In sommige gevallen is er dus naast de eventuele vergunning ook een meldplicht.

Voor de bouw- en verbouwplannen heeft u in veel gevallen een vergunning nodig, maar hoe gaat dit in zijn werk? U verzamelt allereerst alle informatie over de plannen en dient de aanvraag voor de vergunning in bij de bevoegde instantie. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook een andere instantie zijn. Indien u een reguliere aanvraag heeft ingediend, zal u binnen acht weken een beschikking ontvangen met de beslissing op uw aanvraag. Bij complexere zaken waarbij het risico op schade aan de omgeving hoog is, kan dit tot wel zes maanden duren. U kunt in beide procedures gevraagd worden om een aanvulling van de gegevens in te dienen. Daarnaast kunt u bij de uitgebreide procedure gevraagd worden om een zienswijze in te dienen, dit is een schriftelijke reactie op de tussentijdse beschikking die u ontvangt (het ontwerpbesluit).

De beslissing die wordt genomen over uw vergunningsaanvraag, heet een beschikking. De situatie kan zich voordoen dat uw vergunningsaanvraag (deels) is afgewezen. Hier kunt u bezwaar of beroep tegen aantekenen. In de meeste gevallen kunt u bezwaar aantekenen bij de instantie die de beslissing heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Hierna kunt u nog in beroep bij de rechtbank en vervolgens zelfs in hoger beroep. Vaak kunt u in alle andere gevallen na het ontvangen van de beschikking in beroep en hoger beroep.

U doet er goed aan om voordat u gaat bouwen, slopen of verbouwen te controleren of een vergunning nodig is. Hiernaast kunt u bij de bevoegde instantie opvragen welke regels gelden voor uw specifieke geval. Indien u bezwaar of beroep aan wilt tekenen, is het raadzaam hier hulp bij vragen. Let erop dat u dit binnen de gestelde termijn doet, dan kunt u hopelijk snel genieten van de mooie bouw- of verbouwplannen!

Auteur: Irene van Schijndel

Mei 2014 – Gelijk hebben en gelijk krijgen

De Rechtswinkel adviseert:

Een uit de hand gelopen burenruzie, een conflict met uw werkgever of een weigering van een vergunning door de gemeente. Wie kent een dergelijke situatie nu niet? Het enige wat u wilt, is dat de situatie wordt opgelost. Met dat doel komt u bij de Rechtswinkel en daar wordt u van advies voorzien. Dit advies volgt u op, maar de ander reageert hier niet op. U laat zich niet kennen en besluit om te gaan procederen. Nu vraagt u zich echter af hoe dit in zijn werk gaat en of er geen hoge kosten aan verbonden zijn.

Wat zegt het recht?
De kantonrechter heeft de breedste bevoegdheid en is onder andere bevoegd om zaken te behandelen over schuldvorderingen tot 25.000 euro, arbeidszaken, beroep tegen verkeersboetes en overtredingen. Ook kort geding procedures, gericht op het snel krijgen van een voorlopige uitspraak, spelen zich bij de kantonrechter afspelen.

De meest voorkomende manier om bij de kantonrechter te komen is via de dagvaardigingsprocedure. Deze procedure kunt u beginnen indien u een geschil heeft. U dient daarbij contact op te nemen met een deurwaarder, die een dagvaardiging opstelt. De dagvaardiging heeft als doel uw wederpartij op te roepen zich voor de rechter te verantwoorden en bovedien op de hoogte stellen van de terechtzitting. Uw wederpartij kan zich schriftelijk vóór de terechtzitting of mondeling tijdens de terechtzitting tegen uw eis verweren. Is hij niet aanwezig dan kan de kantonrechter alsnog uitspraak doen; een zogenaamd verstekvonnis. Als u beiden aanwezig bent, krijgt u beiden de mogelijkheid om uw verhaal te doen. Vaak zal de kantonrechter proberen om tot een compromis te komen. De terechtzitting eindigt met een mondelinge uitspraak. Deze uitspraak zal de kantonrechter direct na de terechtzitting doen.

Een andere variant van deze procedure is het kort geding. Deze procedure is bedoeld voor acute problemen, welke dringend een oplossing nodig hebben. Om toegang tot een kort geding te krijgen dient u een concept-dagvaarding naar de rechtbank te sturen. Hier moet in staan wie u wilt dagvaarden, ten aanzien van welk feit en de reden waarom u met spoed een uitspraak wilt hebben. Indien de kantonrechter u toelaat tot de procedure en een zittingsdatum heeft bepaald, kunt u een dagvaarding door een deurwaarder bij uw wederpartij laten bezorgen.

Tijdens de kort geding zitting kunnen beide partijen wederom hun zegje doen. De rechter laat vaak ruimte om tot een schikking te komen. Als een schikking mogelijk is, wordt dit in een proces-verbaal vastgelegd. Hierdoor wordt de schikking bindend voor u beiden. Indien een schikking niet mogelijk blijkt te zijn, zal de rechter uitspraak doen. Een dergelijke uitspraak is een voorlopig oordeel. Indien u het niet met dit oordeel eens bent, kunt u de zaak via een bodemprocedure, zoals de hierboven besproken dagvaardingsprocedure, weer bij de kantonrechter aanhangig maken. U kunt u ook bij het vonnis neerleggen.

Enkele punten dienen verder nog op te worden opgemerkt. De kantonrechter biedt zowel u als uw wederpartij veel ondersteuning, waardoor de procedure zeer laagdrempelig is. Het is dan ook niet verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. U dient wel griffierecht te vergoeden. Dit is een vast bedrag om een zaak aanhangig te maken, dat samenhangt met uw inkomen en vermogen en de hoogte van de vordering. Daarbij dient u de kosten van de deurwaarder te vergoeden. Mocht u in het gelijk worden gesteld dan kan de kantonrechter oordelen dat uw wederpartij uw gemaakte kosten dient te vergoeden. Hiertoe is de rechter echter niet verplicht. Voor nadere toelichting omtrent deze procedure of een andere, kunt u bij de Rechtswinkel terecht.

Auteur: Jan Jaap Heldens

April 2014 – De bijzonderheden van bijzondere bijstand

De Rechtswinkel adviseert:

U leeft met uw gezin op bijstandsniveau, misschien heeft u wel een uitkering of een minimuminkomen. Op een kwade dag besluit uw computer de handdoek in de ring te gooien. Niemand krijgt hem nog aan de praat en hij blijkt niet meer gemaakt te kunnen worden. U bent radeloos, omdat u deze kosten niet heeft voorzien, terwijl uw schoolgaande kinderen absoluut een computer nodig hebben om hun huiswerk te kunnen maken. Zonder hulp betekent dit dat uw gezin het erg lang zonder computer zal moeten doen. Bij dit soort onvoorziene uitgaven is extra hulp geboden om het hoofd boven water te houden. Heeft de gemeente voor dit soort gevallen een ‘potje’? Kunt u met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een extra uitkering?

Wat zegt de wet hierover?
In dit soort situaties kan de bijzondere bijstand uitkomst bieden. Bijzondere bijstand is een voorziening vanuit de gemeente voor mensen met een minimuminkomen. Deze vorm van bijstand kunt u zien als een soort vangnet bij bijzondere kosten. U heeft pas recht op bijzondere bijstand als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet u allereerst in Nederland wonen en niet over een te hoog inkomen of vermogen beschikken. De gemeente gebruikt richtlijnen om uw draagkracht te beoordelen. Als u bijvoorbeeld als alleenstaande ouder meer dan €1.131,62 verdient, vindt de gemeente dat u zelf over voldoende middelen beschikt. U hebt dan voldoende draagkracht.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de kosten. U komt namelijk niet in aanmerking voor een uitkering op grond van de bijzondere bijstand, als er andere voorzieningen zijn die uw kosten kunnen vergoeden. Een voorbeeld hiervan is het recht op huurtoeslag om u te helpen met het bekostigen van uw huur. Daarnaast moeten de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt, noodzakelijke kosten zijn. De gemeente bepaalt of dit het geval is. Vervolgens wordt onderzocht of u, door de voorzienbaarheid van de kosten, zelf had kunnen sparen voor vervanging van de computer.

Als aan de algemene voorwaarden is voldaan, onderzoekt de gemeente uw aanvraag verder. De gemeente keert bijzondere bijstand slechts uit als u de kosten nog niet heeft gemaakt, de kosten voor u noodzakelijk zijn en zij het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden. Als dat zo is en de voor u beschikbare middelen de kosten niet dekken, heeft u kans dat aan u een uitkering van bijzondere bijstand wordt verleend. Het is hierbij in het bijzonder van belang dat u de aanvraag indient voordat de kosten worden gemaakt. Of sprake is van een bijzondere omstandigheid die in uw geval de kosten noodzakelijk maakt, wordt van geval tot geval beoordeeld. De gemeente heeft de ruimte om te beslissen of de uitkering van bijzondere bijstand een lening of een gift is.

Naast de situatie van de kapotte computer kan een uitkering van bijzondere bijstand in vele andere situaties een oplossing bieden. De Gemeente Nijmegen kan bijvoorbeeld bijzondere bijstand verlenen ter vervanging van een kapotte televisie of ijskast. De kosten van een crematie of begrafenis kunnen bijvoorbeeld onder deze regeling vallen. Uw eigen bijdrage voor een advocaat op grond van de rechtsbijstand kan ook in sommige gevallen vergoed worden. Het is daarom in veel gevallen de moeite waard om te onderzoeken of u en uw uitgaven in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand. Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost helpt u daar graag bij.

Auteur: Julie Frijstein