September 2014 – Ontslag, hoe werkt dat?

De Rechtswinkel adviseert:

Stel u werkt al een groot aantal jaren voor uw huidige werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanwege financiële redenen vindt binnenkort een reorganisatie plaats. Uw werkgever wil u daarom ontslaan, maar heeft nog niet aangegeven hoe hij dit gaat doen. U vraagt zich af wat de meest gebruikelijke mogelijkheden van ontslag zijn. In dit artikel zullen kort de mogelijkheden tot ontslag de revue passeren, namelijk ontslag via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) en via de kantonrechter.

Ontslag via het UWV
Wanneer u werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het lastig voor uw werkgever u zomaar te ontslaan. Uit het Burgerlijk Wetboek volgt dat een dergelijke overeenkomst moet worden beëindigd door voorafgaande opzegging. De mogelijkheid tot opzegging dient echter, op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, door het UWV te worden verleend. Uw werkgever moet daarvoor een ontslagvergunning voor u aanvragen bij het UWV, wanneer hij u via deze weg wil ontslaan. Uw werkgever dient bij de aanvraag de redenen voor ontslag te onderbouwen. Bij een reorganisatie zal uw werkgever over het algemeen bedrijfseconomische redenen aandragen voor uw ontslag. Het UWV zal vervolgens toetsen of de ontslagaanvraag redelijk is. Binnen zes weken volgt het oordeel over de aanvraag. In het geval dat het UWV de ontslagaanvraag accepteert en de vergunning verleent, kunt u als werknemer in verweer en zal het UWV haar eerdere oordeel (her)overwegen. Als vervolgens definitief een ontslagvergunning door het UWV wordt verleend, moet uw werkgever binnen acht weken de arbeidsovereenkomst opzeggen anders vervalt de vergunning. Daarbij dient hij echter wel rekening te houden met de voor u van toepassing zijnde opzegtermijn. Voorts mag de werkgever niet opzeggen indien dit in strijd is met één van de opzegverboden uit het Burgerlijk Wetboek, zoals bijvoorbeeld bij een zwangerschap of tijdens de eerste twee jaar ziekte van de werknemer. Het UWV kijkt namelijk niet naar de opzegverboden bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, de werkgever moet er desalniettemin rekening mee houden.

Ontslag via de kantonrechter
Wanneer uw werkgever geen ontslagvergunning heeft verkregen voor uw ontslag, kan hij naar de kantonrechter stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Uw werkgever dient daarvoor een verzoekschrift in bij de kantonrechter. In het verzoekschrift moet uw werkgever gemotiveerd aangeven waarom uw ontslag gewenst is. De kantonrechter zal echter alleen wegens gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden. Als werknemer krijgt u vervolgens de mogelijkheid om op het verzoekschrift van de werkgever te reageren. Dit doet u door middel van een verweerschrift. Vaak zal daarna een mondelinge behandeling plaatsvinden waar u ter plekke bij de rechter uw verweer kunt verwoorden. De kantonrechter doet (over het algemeen) binnen drie weken uitspraak. Indien de kantonrechter van oordeel is dat het contract dient te worden ontbonden, kan hij een ontslagvergoeding aan u toewijzen. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule. Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang: duur van het dienstverband, leeftijd van de werknemer, brutosalaris van de werknemer en verwijtbaarheid van de werknemer met betrekking tot het ontslag.

Auteur: Jamie Pellegrom

Juni 2014 – De grote valkuil bij (ver)bouwwerkzaamheden

De Rechtswinkel adviseert:

De zomer is alweer in zicht en u heeft zin om de handen uit de mouwen te steken. Dit is voor u het ideale moment om de gedroomde uitbouw te realiseren. De uitbouw moet een mooi uitzicht op de tuin geven, waarin u van plan bent een grote boom te plaatsen. Herkent u dit? Grootse plannen om te verbouwen, maar niet weten of dit wel mag? Te allen tijde wilt u voorkomen dat u bouwt, sloopt of verbouwt, terwijl dit eigenlijk niet is toegestaan. Onder welke omstandigheden heeft u nu een vergunning nodig van de gemeente en wanneer staat het u vrij zonder vergunning te slopen, bouwen en verbouwen?

Wat zegt het recht?
Een omgevingsvergunning is in veel gevallen nodig als u wilt slopen, bouwen of verbouwen. Soms kunt u dit vergunningsvrij doen, bijvoorbeeld bij simpel onderhoud of een kleine verbouwing aan uw huis. Via de gemeente kunt u achterhalen of u vergunningsvrij kunt bouwen, maar u dient altijd te controleren of uw plannen niet in strijd zijn met andere regels, zoals die van het burenrecht. Zo is het van belang om bij bouw- en verbouw plannen aan de watergrens, ook als er geen vergunning nodig is, contact op te nemen met het Waterschap in uw buurt. Het Waterschap moet u namelijk toestemming geven hiervoor.

Ook voor sloopwerkzaamheden heeft u wellicht een vergunning nodig. Denkt u hierbij eens aan het kappen van een boom. Dit is niet zo voor de hand liggend, maar mede daarom is het goed om altijd te controleren wanneer wel of niet een vergunning om te mogen slopen nodig is. Als u verwacht veel afval over te hebben door sloopwerkzaamheden zal u dit bij de gemeente moeten melden. In sommige gevallen is er dus naast de eventuele vergunning ook een meldplicht.

Voor de bouw- en verbouwplannen heeft u in veel gevallen een vergunning nodig, maar hoe gaat dit in zijn werk? U verzamelt allereerst alle informatie over de plannen en dient de aanvraag voor de vergunning in bij de bevoegde instantie. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook een andere instantie zijn. Indien u een reguliere aanvraag heeft ingediend, zal u binnen acht weken een beschikking ontvangen met de beslissing op uw aanvraag. Bij complexere zaken waarbij het risico op schade aan de omgeving hoog is, kan dit tot wel zes maanden duren. U kunt in beide procedures gevraagd worden om een aanvulling van de gegevens in te dienen. Daarnaast kunt u bij de uitgebreide procedure gevraagd worden om een zienswijze in te dienen, dit is een schriftelijke reactie op de tussentijdse beschikking die u ontvangt (het ontwerpbesluit).

De beslissing die wordt genomen over uw vergunningsaanvraag, heet een beschikking. De situatie kan zich voordoen dat uw vergunningsaanvraag (deels) is afgewezen. Hier kunt u bezwaar of beroep tegen aantekenen. In de meeste gevallen kunt u bezwaar aantekenen bij de instantie die de beslissing heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Hierna kunt u nog in beroep bij de rechtbank en vervolgens zelfs in hoger beroep. Vaak kunt u in alle andere gevallen na het ontvangen van de beschikking in beroep en hoger beroep.

U doet er goed aan om voordat u gaat bouwen, slopen of verbouwen te controleren of een vergunning nodig is. Hiernaast kunt u bij de bevoegde instantie opvragen welke regels gelden voor uw specifieke geval. Indien u bezwaar of beroep aan wilt tekenen, is het raadzaam hier hulp bij vragen. Let erop dat u dit binnen de gestelde termijn doet, dan kunt u hopelijk snel genieten van de mooie bouw- of verbouwplannen!

Auteur: Irene van Schijndel