December 2016 – Recht op rechtsbijstand, een recht voor iedereen?

De Rechtswinkel adviseert: recht op rechtsbijstand, een recht voor iedereen?

Op grond van artikel 18 van onze Grondwet heeft eenieder recht op rechtsbijstand. Veel mensen die een juridisch conflict hebben, schrikken echter van het idee om een advocaat in de arm te nemen. Het is namelijk algemeen bekend dat advocaten hoge tarieven hanteren. Om ervoor te zorgen dat ook de minderbedeelden zich een advocaat kunnen veroorloven, heeft de overheid een systeem van gefinancierde rechtshulp ontwikkeld. In dit artikel leest u wat dit precies inhoudt en of u hier eventueel voor in aanmerking komt.

Veel mensen hebben waarschijnlijk weleens gehoord van een pro-Deoadvocaat. Pro deo betekent ‘voor God’, oftewel gratis. Hoewel deze term vaak gebruikt wordt, is deze echter niet geheel juist omdat dit suggereert dat deze advocaten in Nederland gratis werken. Wanneer men niet in staat is een advocaat te betalen, wordt deze grotendeels door de overheid betaald en vaak voor een klein deel door de aanvrager zelf. Een advocaat werkt dus niet gratis. Het is daarom beter om de begrippen gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging te gebruiken.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toevoeging, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het is ten eerste van belang dat uw inkomen en vermogen onder een, door de overheid vastgestelde, grens vallen. Bij de beoordeling hiervan wordt uitgegaan van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het jaar waarin de toevoegingsaanvraag is gedaan. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd. Indien u bijvoorbeeld in 2017 een aanvraag indient, wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van 2015. De volgende bedragen zijn in deze situatie van toepassing:

Maximaal jaarinkomen in 2015:

* Alleenstaanden: €26.400.

* Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met een minderjarig kind: €37.300.

Maximaal vermogen in 2015:

* Vermogen mag niet meer bedragen dan het heffingsvrije vermogen, oftewel het vrijgestelde vermogen: €21.330 per persoon.

Indien u boven het maximale inkomen en/of het maximale vermogen zit, kunt u geen aanspraak maken op een toevoeging. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw inkomen en/of vermogen na het peiljaar flink is afgenomen. Om dan toch aanspraak te kunnen maken op een toevoeging, kunt u een verzoek doen tot peiljaarverlegging. De Raad voor de Rechtsbijstand kan dan eventueel besluiten naar uw huidige financiële situatie kijken, in plaats van naar die van twee jaar geleden.

Naast dat uw inkomen en uw vermogen niet te hoog mogen zijn, moet u als tweede voorwaarde een goede reden hebben om rechtshulp in te schakelen. Het moet namelijk gaan om een probleem dat u niet zelf kunt oplossen en daarnaast moet de zaak een bepaald financieel belang hebben. Indien het gaat om een reguliere toevoeging, zal dit belang tenminste €500 moeten zijn. Het is ook mogelijk om een toevoeging te krijgen voor eenvoudig advies waarbij de advocaat niet meer dan drie uren werk nodig heeft. Dit wordt ook wel een Lichte Advies Toevoeging (LAT) genoemd. Het financieel belang mag in dat geval niet onder de €250 liggen. U kunt bijvoorbeeld geen reguliere toevoeging krijgen indien het gaat om een geschil met uw buurman met een belang van €300. Mogelijk kan er wel een LAT worden verstrekt.

Als aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, heeft u recht op een toevoeging en zal de overheid het grootste deel van de advocaatkosten betalen. Wanneer de juridische zaak echter tot een zeer hoge opbrengst leidt, kan het recht op een toevoeging achteraf ingetrokken worden. Dit is het geval indien u een bedrag van tenminste de helft van het heffingsvrije vermogen ontvangt. In 2017 is het heffingsvrije vermogen €25.000 per persoon en de helft hiervan is €12.500. Indien u dus door middel van de rechtsprocedure een bedrag van €12.500 of hoger ontvangt, zult u alsnog zelf alle kosten van de advocaat moeten betalen.

Eigen bijdrage
Het inschakelen van een advocaat zal zelden helemaal gratis voor u zijn. Wanneer u recht heeft op een toevoeging, zult u in principe een eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Deze bijdrage zal bij een reguliere toevoeging liggen tussen de €196 en de €823. In de bovenste tabel op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u precies zien welke eigen bijdrage hoort bij welk inkomen. De link van de website vindt u onderaan dit artikel. Wanneer het gaat om personen- en familierecht, denk aan scheidingen en erfenissen, zal de eigen bijdrage hoger uitvallen. Er geldt een lagere eigen bijdrage indien er sprake is van een LAT. Ook deze tabellen kunt u op de website vinden.

Daarnaast is het mogelijk om via het Juridisch Loket een korting van €53,- te ontvangen op uw eigen bijdrage. Om deze korting te ontvangen moet u contact opnemen met het juridisch loket en daar om een doorverwijzing vragen. Hierbij kunt u een voorkeur voor een advocaat of een advocatenkantoor aangeven. U kunt alleen voor deze korting in aanmerking komen wanneer het gaat om een reguliere toevoeging. Bij een LAT is er geen mogelijkheid om een korting te krijgen op de eigen bijdrage. Indien het voor u alsnog erg lastig is om de eigen bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de eigen bijdrage. Om dit te bepalen wordt er onder andere gekeken naar het inkomen en vermogen.

Aanvraag
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet en een advocaat wilt inschakelen, moet u eerst nagaan of de advocaat werkt op basis van een toevoeging. Advocaten zijn hiertoe namelijk niet verplicht. Indien u aan de voorwaarden voldoet en de advocaat werkt op basis van een toevoeging, dan kan de advocaat namens u een aanvraag indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit kunt u dus niet zelf aanvragen. De Raad voor de Rechtsbijstand zal dan beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet en of u recht heeft op een toevoeging.

Ter afsluiting is het van belang dat in dit artikel slechts de hoofdlijnen zijn geschetst van gesubsidieerde rechtsbijstand. In de juridische wereld zijn er altijd veel uitzonderingen op een hoofdregel. U dient er dus rekening mee te houden dat het bovenstaande niet altijd van toepassing is. Of u recht heeft op een toevoeging is namelijk onder andere afhankelijk van het soort rechtshulp, om welk soort recht het gaat en de persoonlijke omstandigheden. Twijfelt u of aanspraak kunt maken op een toevoeging? Kom dan langs op één van onze spreekuren zodat wij hierover ons oordeel kunnen geven. Voordat u een advocaat inschakelt, kunt u natuurlijk ook eerst bij ons gratis inhoudelijk juridisch advies inwinnen. Link eigen bijdrage: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Auteur: Jolien Versteege

Wijkkrantartikelen

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

November 2016 – De (juridische) schenking en schenkbelasting

Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!

Ook dit jaar varen Sinterklaas en zijn pieten de wateren van ons kikkerlandje weer binnen om alle kinderen, groot en klein, van presentjes te voorzien. Op pakjesavond wacht iedereen gespannen af, want: wie zoet is, krijgt lekkers! Wat Sinterklaas in feite doet, is juridisch gezien niets anders dan schenken. De kans bestaat dat u of uw ouders dit jaar een groot cadeau voor een familielid in petto hebben. In Nederland betaalt de ontvanger van de gift schenkbelasting. Hoe het geven van cadeaus zich verhoudt tot het heffen van schenkbelasting, leest u in dit artikel.

Op grond van de Successiewet wordt schenkbelasting geheven over de waarde van alles wat door een gift wordt verkregen van iemand die tijdens het doen van die gift in Nederland woonde. Degene die het cadeau ontvangt zal dus schenkbelasting moeten betalen.

Een gift is een handeling waardoor het vermogen van de ontvanger toeneemt, zonder dat hij daarvoor iets hoeft terug te doen.

Wanneer u van uw ouders een auto geschonken krijgt, zult u, de ontvanger, hierover belasting moeten betalen. Wanneer de gift een waarde heeft tussen de € 0,- en de € 121.903,- , betaalt de ontvanger van die gift in

principe 30% belasting hierover. Indien u echter een partner bent of een kind van degene die u wat schenkt, betaalt u slechts 10% schenkbelasting over de ontvangen gift. U bent partner als u echtgenoten van elkaar bent of met elkaar een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Samenwoners kunnen ook geregistreerd partner van elkaar zijn. Samenwoners moeten wel aan enkele vereisten voldoen: u bent allebei ouder dan 18 jaar en u staat op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij uw gemeente. Tevens heeft u in een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht vastgelegd. Een notarieel samenlevingscontract is niet vereist indien u minimaal 5 jaar nadat u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wanneer de gift een waarde heeft van € 121.903,- of meer, dan betaalt de ontvanger van die gift in principe 40% belasting daarover. Indien u echter een partner bent of een kind van degene die u wat schenkt, betaalt u slechts 20% schenkbelasting over de ontvangen gift.

Indien u wilt schenken aan uw kleinkind betaalt uw kleinkind tot een bedrag van €121.903,- 18% schenkbelasting. Wanneer u een hoger bedrag wilt schenken aan uw kleinkind, betaalt uw kleinkind 36% schenkbelasting.

U hoeft niet over elk cadeau schenkbelasting te betalen. In sommige gevallen geeft de Belastingdienst namelijk een vrijstelling:

– Iedereen heeft recht op een vrijstelling van € 2.122,-, ongeacht door wie dit bedrag geschonken wordt.

– Kinderen die van hun ouders iets geschonken krijgen hebben recht op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.000,-.

U kunt ook eenmalig kiezen voor een andere, verhoogde schenkingsvrijstelling:

– de schenkingsvrijstelling van €5.000,- (van ouders aan de kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) kan eenmalig worden verhoogd tot € 25.449,-, óf

– De schenkingsvrijstelling van €5.000,- (van ouders aan de kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) kan eenmalig worden verhoogd tot €53.016,- voor de aankoop van een woning of een uitzonderlijk dure studie.

Deze tarieven veranderen jaarlijks en kunt u terug vinden op www.belastingdienst.nl. In 2017 kan er dus een hoop voor u veranderen. Bent u binnenkort van plan om te schenken of ontvangt u een schenking? Kom dan langs bij onze rechtswinkel in Nijmegen-Oost en word voorzien van juridisch advies gebaseerd op uw specifieke situatie.

Auteur: Michelle Sangers

Wijkkrantartikelen

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?


Het zal u misschien eens overkomen zijn: de postbezorger is langs geweest, en op de deurmat treft u een brief van een incassobureau aan. In deze brief staat dat u een rekening niet betaald heeft en wordt verzocht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, evenals de bijkomende incassokosten. Misschien bedenkt u zich dat u inderdaad vergeten bent tijdig te betalen en doet u dit alsnog, om verdere kosten en ellende te voorkomen. Het kan echter ook dat u de factuur onterecht vindt en met enkele vragen blijft zitten. Mogen deze incassokosten zomaar geheven worden? Wat kan er gebeuren als u niet betaalt?

In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden van incassobureaus en de grenzen hieraan.

Wanneer een schuldenaar een rekening niet tijdig betaalt, kan de schuldeiser ervoor kiezen een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau zal dan in opdracht van de schuldeiser de schuld innen, waarbij extra kosten gerekend worden. In Nederland kan in principe iedereen een incassobureau beginnen: een dergelijke onderneming heeft geen wettelijke status en er zijn geen bijzondere vereisten voor oprichting. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de bevoegdheden die een incassobureau heeft.

U bent als consument niet direct incassokosten verschuldigd wanneer u een rekening niet betaalt. Er moet eerst een kosteloze aanmaning worden verstuurd, waarin u 14 dagen de tijd krijgt om alsnog tot betaling over te gaan. In deze aanmaning moet ook vermeld worden wat de gevolgen zijn als u niet betaalt, zoals de incassokosten die u dan verschuldigd bent.

Welke kosten mag het bureau rekenen?
Een incassobureau moet zich houden aan dat wat wettelijk bepaald is ten aanzien van het soort kosten dat in rekening mag worden gebracht, en de maximale hoogte hiervan. Naast de incassokosten mogen geen andere bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, worden gerekend. De incassokosten bevatten namelijk al alle kosten die gemaakt moeten worden om uw betaling te innen. Het is wél toegestaan om rente over de factuur in rekening te brengen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. Over de eerste €2.500 van een openstaande rekening mogen de incassokosten maximaal 15% bedragen. Over de volgende €2.500 mag dit 10% zijn, over de volgende €5.000 5%, et cetera. Als u dus een rekening van €4.000 niet heeft betaald, mag het incassobureau maximaal €525 aan incassokosten rekenen. Er geldt een minimumbedrag van €40 voor incassokosten. Dit bedrag mag altijd gevraagd worden en is niet afhankelijk van de hoogte van de openstaande rekening. Ook als deze rekening slechts €200 bedraagt zijn incassokosten ter hoogte van €40 toegestaan. Het maakt in dat geval niet uit dat de kosten dan hoger zijn dan 15%.

Als u geen gehoor geeft aan het verzoek tot betaling, kan het incassobureau verschillende stappen ondernemen. Het incassobureau kan een gerechtelijke procedure starten, maar het is ook denkbaar dat u thuis wordt opgezocht. Het komt voor dat medewerkers van een incassobureau zich uitgeven voor deurwaarder in een poging de schuldenaar schrik aan te jagen. Als een deurwaarder uw huis wil betreden om wat dan ook te doen, heeft hij een officieel document nodig, een zogenaamde executoriale titel. Hij krijgt deze titel van een rechter, na een rechtszaak. Bovenaan de executoriale titel staan altijd de woorden ‘In de naam der Koning’. Als dit niet boven het document staat, is het geen executoriale titel. De deurwaarder mag dan geen beslag leggen en tot verkoop van goederen overgaan. Voordat een deurwaarder hiertoe over mag gaan moet hij de executoriale titel eerst officieel uitreiken. Het kan dus niet zo zijn dat er een executoriale titel is zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Het incassobureau heeft dus geen enkel recht uw huis te betreden zonder titel, en daar mag u ze ook op wijzen. U hoeft niemand binnen te laten.

Wanneer u van mening bent dat onterecht een incassobureau ingeschakeld is, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een openstaande rekening, is het raadzaam dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan het incassobureau te laten weten. Verstuur een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen openstaande rekening is. Voeg, zo mogelijk, bewijs daarvan toe (bijvoorbeeld screenshots, of kopieën). Ook wanneer de incassokosten te hoog zijn, kunt u hiertegen protesteren door middel van een aangetekende brief.

Als u het niet eens bent met de handelswijze van het incassobureau kunt u, wederom schriftelijk, een klacht indienen bij dit bureau. Voor incassobureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI) bestaat nog een mogelijkheid: de vereniging kent een klachtprocedure. Als u een geschil heeft met een van de aangesloten incassobureaus kunt u uw klacht hier indienen. Dit is mogelijk zodra het klachtenswaardige feit zich voordoet. U hoeft uw klacht dus niet eerst bij het incassobureau in te dienen.

Heeft u een brief van een incassobureau ontvangen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien.

Auteur: Anna Cleuters

Wijkkrantartikelen

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

De Rechtswinkel adviseert: Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Bijna iedereen heeft weleens van Amerika’s bekendste broodje-aapverhaal gehoord: het verhaal van de kat in de magnetron. Die kat kon daar natuurlijk niet helemaal tegen en de vraag was of de fabrikant aansprakelijk gesteld kon worden, omdat niet in de gebruiksaanwijzing stond dat katten niet in de magnetron konden… Maar wat nu als u gewoon de kliekjes van een dag ervoor wilt opwarmen in uw nieuwe magnetron en de boel vliegt in brand? Dit hoort toch niet te gebeuren bij een nieuw apparaat? En wat nu als hierdoor ook uw keukenkastjes zijn beschadigd?
In dit artikel wordt in hoofdlijnen uitgelegd hoe non-conformiteit en productaansprakelijkheid werken.

Laten we in de sfeer van de keukenapparatuur blijven. Om de trend te volgen, heeft u net een nieuwe blender gekocht waarmee u heerlijke fruit- en groentesmoothies gaat maken. Na een maand plezier gaat de blender echter niet meer aan. Het motortje blijkt het begeven te hebben. Heeft u nu recht op reparatie of zelfs op een nieuwe blender?

Non-conformiteit
Wanneer een product niet voldoet aan wat u er redelijkerwijs van mag verwachten, is sprake van non-conformiteit. Hoe weet u wat u van een product mag verwachten? Factoren als de aard en de prijs van het product kunnen een rol spelen, maar ook de staat van het product telt mee: was de blender nieuw of tweedehands? De professionaliteit van de verkoper kan ook meewegen. Aantonen dat het product niet aan de verwachtingen voldoet is één ding, bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering van het product is een tweede. Hier is de wetgever de consument gelukkig te hulp geschoten: wanneer het gebrek zich openbaart binnen zes maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek al vanaf het begin aanwezig was. Het is dan dus aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen.

Wat kunt u bij non-conformiteit nu afdwingen?
Allereerst kunt u herstel of vervanging van uw kapotte blender eisen. Wanneer onderdelen blijken te ontbreken, vordert u aflevering van de ontbrekende onderdelen. De verkoper moet het product binnen een redelijke termijn vervangen of herstellen. Doet hij dit niet, dan kunt u het apparaat door iemand anders laten repareren en de kosten verhalen op de verkoper. Gaat het herstel nu zo veel kosten, dat dit niet redelijk is voor de verkoper, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

Productaansprakelijkheid
Wat nu als het gebrekkige product, net als de magnetron in het eerste voorbeeld, andere delen van uw keuken beschadigt? Uw blender heeft niet spontaan het leven gegeven door niet meer aan te gaan, maar is gaan roken en uiteindelijk ontploft door een oververhitte motor. Hierbij zijn uw keukenkastjes beschadigd en heeft u lichte brandwonden aan uw handen opgelopen. Kunt u deze schade verhalen?

Volgens de wet is de verkoper in principe niet aansprakelijk voor veiligheidsgebreken. Wel kunt u de producent aanspreken. Als producent wordt over het algemeen gezien: de fabrikant van het eindproduct, van een grondstof of een onderdeel. Daarnaast kan ieder ander die zijn naam of merk op het product aanbrengt en zich daarmee voordoet als producent, aansprakelijk worden gesteld. Is het product buiten Europa vervaardigd, dan kan ook de importeur aangesproken worden. De producent is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Een product wordt als gebrekkig gezien wanneer het niet voldoet aan de veiligheideisen die bij normaal gebruik mogen worden verwacht. Van een blender mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij niet rookt en niet ontploft. Wanneer is aangetoond dat het product gebrekkig is, moet vervolgens worden bewezen dat het gebrekkige product, in dit verhaal de blender, de schade ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt.

Niet alle schade valt onder de regeling voor productaansprakelijkheid. Schade door dood of lichamelijk letsel moet in ieder geval wel vergoed worden. In dit geval dus de medische kosten om de kleine brandwonden aan de handen te behandelen. Schade die is toegebracht aan een andere zaak hoeft pas vergoed te worden vanaf 500 euro. Reparatiekosten voor beschadigde keukenkastjes zullen zeker meer dan 500 euro bedragen. Heeft u minder schade geleden? Dan kunt u de verkoper aanspreken op grond van non-conformiteit.

Heeft u een defect product en vermoedt u dat sprake is van non-conformiteit of heeft u schade geleden door een gebrekkig product? Komt u dan gerust langs op één van onze spreekuren. Onze medewerkers denken graag met u mee en zijn bereid een brief aan de verkoper of producent op te stellen waarin u schadevergoeding kunt eisen.

Gratis advies
Heeft u ook een juridisch probleem? De medewerkers van Rechtswinkel Nijmegen-Oost staan voor u klaar! Wij geven gratis juridisch advies en zoeken uw zaak tot op de bodem uit. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opstellen van brieven of contact opnemen met de instantie waarmee u moeilijkheden ervaart. U bent van harte welkom op een van onze spreekuren. Een afspraak is niet nodig en iedereen die op tijd in de wachtkamer plaatsneemt, wordt geholpen. Aarzel niet, maar leg uw vragen voor aan onze juridische adviseurs! Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Auteur: Tessa hubregtse

Wijkkrantartikelen

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Gronden voor opzegging

In het huurrecht zijn gronden opgenomen waarop een verhuurder een huurovereenkomst mag opzeggen.

De gronden waarop een verhuurder zich bij opzegging het vaakst op beroept zijn slecht huurderschap, eigen gebruik, het verwezenlijken van een geldend bestemmingsplan en een uitdrukkelijk overeengekomen termijn voor ontruiming. Daarnaast kan een verhuurder de overeenkomst ook opzeggen als u niet akkoord gaat met een redelijk voorstel tot wijziging van het huurcontract of wanneer sprake is van hospitaverhuur. In het laatste geval huurt u een woonruimte in de eigen woning van de verhuurder. Om deze reden mag de verhuurder de huurovereenkomst in de eerste negen maanden zonder opgaaf van redenen opzeggen. De meest genoemde gronden worden hierna kort uitgelegd.

Met de grond ‘slecht huurderschap’ wordt bedoeld dat u zich niet als een goede huurder gedraagt.1 U gedraagt zich niet als een goede huurder als u voor ernstige overlast zorgt of grote betalingsachterstanden hebt.

Een reden voor de verhuurder om de opzeggingsgrond ‘eigen gebruik’ aan te voeren is bijvoorbeeld de situatie waarin de partner van de verhuurder ernstig ziek is en de gehuurde woonruimte over betere voorzieningen beschikt . De verhuurder heeft de woning dan voor zijn eigen gebruik nodig.

Als de verhuurder op de plaats van de gehuurde woonruimte een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan, mag de verhuurder ook uw huurovereenkomst opzeggen. De realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn.

De verhuurder mag de huurovereenkomst eveneens opzeggen als hij uitdrukkelijk in de huurovereenkomst met u is overeengekomen dat de woning moet worden ontruimd na afloop van het overeengekomen termijn. Dergelijke bedingen worden bijvoorbeeld overeengekomen als de verhuurder zijn eigen woning wil verhuren omdat hij een jaar naar het buitenland gaat.

Belangrijk om te weten is dat de verhuurder enkel en alleen op deze gronden uw huurovereenkomst mag opzeggen. Andere redenen voor opzegging zijn daarmee ongeldig. De gronden gelden voor zowel een huurovereenkomst voor bepaalde tijd als voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Eisen voor opzegging

De opzegging op grond van een van de bovengenoemde gronden moet aan een aantal eisen voldoen.

Zo moet de verhuurder per aangetekende brief of per deurwaardersexploot opzeggen aan u. De opzegging moet naast een grond voor opzegging ook een termijn voor opzegging bevatten van ten minste drie maanden. Daarnaast moet de verhuurder aan u vragen om binnen zes weken aan hem mede te delen of u al dan niet toestemt in de beëindiging van de huurovereenkomst.

Indien de opzegging niet voldoet aan deze eisen is de opzegging ongeldig.

Tussenkomst van de rechter

U bent niet verplicht in te stemmen met de opzegging. U kunt dan de door de verhuurder gestelde termijn van zes weken aan u voorbij laten gaan. De huurovereenkomst wordt dan niet beëindigd. Maakt u zich daarom geen zorgen als u een opzegging van uw verhuurder op uw deurmat gepresenteerd krijgt. U hoeft de gehuurde woonruimte niet per direct te verlaten.

De enige mogelijkheid die uw verhuurder dan rest is bij de rechter beëindiging van de huurovereenkomst vorderen. Pas in het geval de rechter de vordering van uw verhuurder toewijst, is uw huurovereenkomst beëindigd.

Heeft uw verhuurder uw huurovereenkomst opgezegd? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien. Neem vooral uw huurovereenkomst en de opzeggingsbrief mee.

Gratis advies

Heeft u ook een juridisch probleem? De medewerkers van Rechtswinkel Nijmegen-Oost staan voor u klaar! Wij geven gratis juridisch advies en zoeken uw zaak tot op de bodem uit. Daarnaast kunnen wij u
helpen bij het opstellen van brieven of contact opnemen met de instantie waarmee u moeilijkheden ervaart. U bent van harte welkom op een van onze spreekuren. Een afspraak is niet nodig en iedereen die op tijd in de wachtkamer plaatsneemt, wordt geholpen. Aarzel niet, maar leg uw vragen voor aan onze juridische adviseurs! Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Auteur: Chloë Polman

Wijkkrantartikelen

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer