Februari 2018 – Landjepik

Onbewust landje gepikt?
De afgelopen jaren is het onderwerp landjepik, ook wel bekend als snippergroen, veel in het nieuws geweest. De rijdende rechter heeft er meerdere afleveringen aan geweid. Nu blijkt dit in de gemeente Nijmegen en omstreken ook een hot topic te zijn geworden. Sinds kort ontvangen wij namelijk steeds vaker cliënten die met het probleem landjepik worden geconfronteerd. Zij hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin de gemeente een strook van hun tuin opeist. Daarbij stelt de gemeente voor om een overeenkomst tot bruikleen te ondertekenen of dat gedeelte van de tuin te ontruimen. De cliënten zijn echter van mening dat zij rechtmatig eigenaar van hun hele tuin zijn. Ze wisten immers nergens van af en hebben altijd gebruik gemaakt van de strook sinds ze er wonen. Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd? In deze maandelijkse uitvoering wordt er aandacht besteed aan een antwoord op deze vraag en de complicaties die hierbij komen kijken.

De omvang van het eigendom
De omvang van uw eigendom is bepalend voor uw gebruiksmogelijkheden. De hoofdregel hierbij is dat u het eigendom verkrijgt over hetgeen is afgesproken in de overeenkomst. Hoewel dit uitgangspunt op het oog logisch lijkt, kan dit met name bij de aankoop van nieuw bebouwde percelen problemen opleveren. Wat precies de omvang van uw eigendom is, kunt u altijd vinden in de openbare registers; via het Kadaster. Toch controleert de koper dit bij de oplevering van het perceel meestal niet. Als naderhand blijkt dat een gedeelte van uw tuin volgens het Kadaster niet tot uw eigendom behoort, dan bent u daarvan in beginsel geen eigenaar. De geregistreerde eigenaar kan zijn of haar eigendom voor een periode van twintig jaar opeisen. Als de geregistreerde eigenaar dit binnen die periode doet, dan zal u de strook in principe moeten ontruimen. U vindt dit echter merkwaardig. Plotseling staat er een persoon op uw stoep die een stuk van uw tuin opeist, terwijl hij of zij er jarenlang niet naar heeft omgekeken en vanwege de omvang van de strook er weinig aan zal hebben. Logischerwijs bent u het er niet mee eens en u wenst het stukje tuin niet te ontruimen. Kunt u dit weigeren?

Eigendomsverkrijging via verjaring
Zoals in de vorige alinea beschreven, bent u in principe verplicht om het gedeelte van uw tuin terug te geven aan de geregistreerde eigenaar. Er geldt echter één uitzondering op deze regel. Als de geregistreerde eigenaar voor een periode van twintig jaar niet bij u heeft aangeklopt, terwijl u zich als eigenaar over de strook hebt gedragen, dan kan hij of zij het eigendom in principe niet meer opeisen. Of u zich als eigenaar hebt gedragen over dat stukje tuin wordt beoordeeld aan de hand van de juridische term bezit. Dit wordt door de feiten en omstandigheden ingevuld. Kort door de bocht kan het plaatsen van een hoog hek met een persoonlijke toegangspoort er op duiden dat er sprake is van bezit. In een dergelijk geval kan er worden betoogd dat u het bezit over dat stukje grond hebt toegeëigend. Daarentegen is het onvoldoende als u af en toe het gras maait of wat tuindecoratie op dat stukje tuin hebt geplaatst. Daarbij mag er geen sprake zijn van een afspraak met de geregistreerde eigenaar dat u het stukje tuin mag gebruiken. In dat geval gedraagt u zich namelijk juridisch gezien niet als eigenaar over dat stukje tuin en kunt u hierover geen eigendom verkrijgen. Mocht u kunnen bewijzen dat er sprake is van bezit én zijn er twintig jaren verstreken, dan verkrijgt u automatisch via de wet het eigendom over dat stukje tuin en hoeft u niet mee te werken aan een ontruiming of een overeenkomst tot bruikleen te ondertekenen.

Is daarmee de kous af?
De wet stelt dat u na het verloop van twintig jaren het eigendom over uw stukje tuin hebt verkregen. Hiermee is de kous helaas nog niet af. De Hoge Raad heeft in 2017 bepaald dat de geregistreerde eigenaar na verloop van de termijn nog voor vijf jaar een vordering tot een onrechtmatige daad kan instellen als hij of zij kon weten dat u het stukje grond had toegeëigend. Deze termijn is zelfs twintig jaar als de geregistreerde eigenaar niet kon weten dat u het stukje grond in bezit had genomen. De geregistreerde eigenaar kan binnen die termijn aan de rechter vragen dat u het stukje tuin terug moet geven. Als de rechter de geregistreerde eigenaar gelijk geeft, dan zal u het stukje tuin alsnog moeten ontruimen en komen de proceskosten ook nog voor uw rekening. Het is daarom belangrijk dat u gedegen juridisch advies inwint als u of een kennis tegen dit probleem aanloopt. Wij kunnen u helpen met uw eerste stappen in het proces door een bezwaarbrief op te stellen en u verder te begeleiden in de procedure tegen de gemeente.

Heeft u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Lukas Schenkels

Januari 2018 – Te ziek om te werken, wat komt daar allemaal bij kijken?

Te ziek om te werken, wat komt daar allemaal bij kijken?
Elke werknemer is weleens ziek en meldt zich af op het werk voor korte of langere tijd. Een zieke werknemer heeft voor zowel werkgever als werknemer negatieve financiële gevolgen: de werkgever maakt kosten voor vervanging en loondoorbetaling en de werknemer kan bij langdurig ziekteverzuim te maken krijgen met inkomstenvermindering. Om ervoor te zorgen dat deze negatieve financiële gevolgen beperkt blijven, is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Dit wordt ook wel re-integratie genoemd. Hoe zit dit precies in elkaar? Wie moet wat doen in een ziekteverzuim situatie?

Onderscheid kort en langdurig ziekteverzuim
Ziekteverzuim is de periode vanaf de ziekmelding van een werknemer tot de herstelmelding. Omdat ziekteverzuim negatieve gevolgen heeft voor beide partijen, is het re-integratie proces een samenwerking tussen werknemer en werkgever. Beiden moeten zich inzetten voor een geslaagde re-integratie. Re-integratie is alleen van belang voor langdurig ziekteverzuim. In de volksmond gebruiken we de algemene term ‘ziek zijn’. Er wordt in de wet echter een onderscheid gemaakt tussen kort ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim. Bij kort ziekteverzuim is herstel in zicht. Er is de verwachting dat de werknemer op korte duur terugkeert op het werk. Denk hierbij aan het uitzieken van een griep. In een dergelijke situatie wordt het loon in beginsel doorbetaald. Bij langdurig ziekteverzuim is het gebruikelijk een percentage van het loon te ontvangen. Hoeveel dagen en hoeveel procent doorbetaald wordt, is meestal terug te vinden in de betreffende cao of het arbeidscontract. Let hierbij op: in sommige cao’s staan zogenaamde wachtdagen opgenomen. Op die wachtdagen wordt geen loon doorbetaald omdat deze voor rekening van de werknemer komen.

Plichten zieke werknemer
Tegenover de doorbetaling van loon (zowel volledig als deels) staat dat de werknemer zich zo snel mogelijk ziek meldt en daarbij de procedure volgt volgens de regels die op het werk gelden (cao, arbeidscontract of personeelsreglement). De algemene regel hierbij is dat de werkgever niet mag vragen wat de ziekte inhoudt. Hij mag daarentegen wel vragen stellen in verband met het werk en de werkzaamheden. Denk hierbij aan: welke werkzaamheden kunt u nog wel uitoefenen? Wat kan de werkgever doen om deze werkzaamheden mogelijk te maken? De reden hiervan is dat ziek zijn niet altijd grieperig in bed liggen betekent. Het kan ook zijn dat de werknemer tijdens een partijtje tennis zijn been heeft gekneusd en een paar dagen niet in de winkel kan staan. In zo’n situatie heeft de werknemer misschien wel de mogelijkheid om administratief werk te verrichten. Het is daarom van belang dat de werkgever informatie heeft over de ziektesituatie om passend werk aan te bieden. Indien de werkgever passend werk heeft gevonden, is de werknemer verplicht dit aan te nemen. Het gaat dan vaak om werk dat fysiek minder zwaar is of een minder aantal uren. Neemt de werknemer dit niet aan, dan kan dit gezien worden als een weigering van medewerking aan re-integratie. In het uiterste geval ontstaat een arbeidsgeschil en stopt de werkgever de loondoorbetaling. Indien passend werk niet mogelijk is, kan de werknemer voldoen aan de re-integratie door medewerking te verlenen op andere vlakken. Een voorbeeld hiervan is wanneer werkgever en werknemer afspreken dat werknemer eens in de zoveel tijd langs komt op werk. De werknemer vervreemdt op deze manier niet van het werk en blijft betrokken. Zo kan de werkgever tevens vorderingen van de re-integratie bijhouden.

Langdurig ziekteverzuim
Bij langdurig ziekteverzuim ontstaan er meer verplichtingen voor de zieke werknemer én de werkgever door het re-integratieproces. De reden hiervoor is voornamelijk financieel. Hoe langer een werknemer ziek is, des te meer kosten gemaakt worden door de werkgever en des te groter de inkomstenvermindering voor de werknemer. De wetgever heeft op deze kwestie gereageerd door de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar te introduceren. Het idee achter deze regeling is dat zieke werknemers en werkgevers samen in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk zijn voor re-integratie. Ziekte treft namelijk beide partijen. Indien het ziekteverzuim langer duurt dan twee jaar, vervalt de verplichting voor de werkgever om loon door te betalen. De overheid komt dan in beeld in de vorm van een WIA-uitkering.

Hoofdpunten re-integratieproces
De hoofdpunten van het re-integratieproces bij langdurig ziekteverzuim zijn als volgt:
− De bedrijfsarts moet binnen zes weken na ziekmelding een probleemanalyse maken. De werknemer wordt uitgenodigd bij de bedrijfsarts die vragen stelt om de situatie in kaart te brengen. Van de werknemer wordt verwacht dat hij medewerking verleent. Indien de werknemer niet meewerkt is het moeilijk voor de bedrijfsarts om een analyse te doen. Dit benadeelt de re-integratie. Een analyse bevat onder andere de reden van verzuim, herstelmogelijkheden en de ingeschatte duur van het verzuim.
− Naar aanleiding van de probleemanalyse van de bedrijfsarts gaan werknemer en werkgever in gesprek. Dit is meestal binnen acht weken na ziekmelding. Tijdens dit gesprek stellen zij een plan van aanpak vast. Dit plan beschrijft de verplichtingen van beide partijen met betrekking tot de re-integratie. Het plan wordt door beide partijen ondertekend, waardoor de verantwoordelijkheid van nakoming van het plan bij de twee partijen ligt. De werkgever is daarbij verplicht om iedere zes weken een evaluatie bij te houden over de voortgang van de re-integratie.
− Indien na 42 weken de werknemer nog steeds ziek is en niet geheel is gere-integreerd, is de werkgever verplicht de werknemer te melden bij het UWV. Het UWV geeft dan advies aan de werkgever over hoe deze moet handelen in het tweede jaar van het ziekteverzuim. Daarbij wordt gekeken naar het eerste jaar van het ziekteverzuim.
− Indien na 87 weken de werknemer nog steeds ziek is en niet geheel is gere-integreerd, krijgt de werknemer een uitnodiging van het UWV om een WIA-aanvraagformulier in te vullen. Het UWV beoordeelt dan de situatie van de werknemer en neemt een besluit over de hoogte van de WIA-uitkering. Indien uit het re-integratie dossier van de werkgever blijkt dat de werknemer zich niet voldoende heeft ingezet, kan de WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.

Ziekteverzuim is dus niet alleen een eenzijdige ziekmelding van de werknemer. Van de werknemer wordt verwacht dat deze actief deelneemt aan de re-integratie. Het is mogelijk dat de werknemer het niet eens is met de gang van zaken. Vaak is daarom een geschillenregeling opgenomen in de cao. Ook biedt het UWV de mogelijkheid van een deskundigenoordeel. Het UWV beoordeelt dan de re-integratie situatie en geeft hier een niet bindend oordeel over.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Kom dan gerust langs op een van onze spreekuren zodat wij u van juridisch advies kunnen voorzien!
Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht op een van onze spreekuren. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken.

Auteur: Céline Maliepaard

December 2017 – Misleidende verkoop, alles wat de Kerstman moet weten

Het is weer die tijd van het jaar, Sinterklaas en de Kerstman zijn in het land. Er worden dan ook ontzettend veel cadeaus gekocht. Ondernemers spelen hier op in en prijzen hun artikelen aan met mooie aanbiedingen. Helaas zijn sommige aanbiedingen te mooi om waar te zijn. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat aanbiedingen in webwinkels regelmatig mooier lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn. De vraag is dan ook wat onder een nepaanbieding valt en wat u hiertegen kunt doen.

Wat is een nepaanbieding?
De verkoop van producten mag niet misleidend of agressief zijn volgens de wet. Deze wet geldt voor alle ondernemers. Dus voor de bakker waar u uw brood koopt, voor de bloemist waar u uw bloemen koopt, maar ook voor alle webwinkels. Artikelen met korting aanbieden, terwijl geen sprake is van daadwerkelijke korting, valt onder misleidende verkoop.

In het volgende geval is bijvoorbeeld sprake van misleidende verkoop: als een ondernemer gebruik maakt van ‘van/voor – prijzen’, dan moet het product niet langer dan 3 maanden geleden ook echt te koop zijn geweest voor de ‘van-prijs’. Als een winkel u bijvoorbeeld een tablet in de decembermaand verkoopt met de volgende aanbieding: van 300 euro voor 200 euro, dan moet die tablet in september ook daadwerkelijk 300 euro gekost hebben. Veel winkels gebruiken een hogere standaardprijs (‘van-prijs’), zodat het lijkt alsof u veel korting krijgt en u het product eerder koopt.
Ook misleiden veel ondernemers de consument door gebruik te maken van de zogeheten ‘adviesprijs’. Deze adviesprijs is de verkoopprijs die fabrikanten aan ondernemers adviseren om te vragen voor het product. Veel ondernemers maken normaal geen gebruik van deze adviesprijs, omdat die prijs vaak veel hoger ligt dan de prijs die op de markt wordt gehanteerd. Pas wanneer de winkels producten als aanbieding presenteren gebruiken zij de adviesprijs, zodat het voor u lijkt alsof u meer korting krijgt. Schijn bedriegt dus.

De Consumentenbond heeft besloten dat ondernemers deze adviesprijs wel mogen gebruiken in hun aanbieding, maar dat dan duidelijk vermeld moet zijn dat het om een adviesprijs gaat. Als de adviesprijs dus slechts als ‘van-prijs’ wordt gebruikt, zonder vermelding dat die prijs een adviesprijs is, is sprake van een misleidende verkoop.

Wat kunt u tegen een nepaanbieding doen?
Als sprake is van misleidende verkoop dan kunt u verschillende stappen zetten tegen de ondernemer: ten eerste kunt u de overeenkomst die u heeft gesloten bij de koop van het product vernietigen. Dit kunt u doen als u de overeenkomst niet had gesloten indien u wist van de werkelijke situatie waarbij u niet misleid zou zijn.

Vernietigen houdt in dat u de koop ongedaan maakt. U kunt de betaalde geldsom terugvorderen bij de ondernemer. De producten dient u terug te geven aan de ondernemer. U kunt het beste eerst contact op nemen met de verkoper en samen proberen een oplossing te vinden voor uw klacht. Als dit niet helpt, of als de verkoper niet wilt meewerken, kunt u een brief schrijven waarin u het volgende vermeldt:
• dat u niet de juiste informatie heeft gekregen toen u het product kocht;
• dat u het product niet had gekocht indien u wel de juiste informatie had geweten;
• dat u daarom de overeenkomst vernietigt;
• dat u binnen twee weken een reactie wilt van de ondernemer.
Het is belangrijk dat u alle bovenstaande punten verwerkt in uw brief. Rechtswinkel Nijmegen-Oost helpt u graag bij het opstellen van deze brief.

Indien de ondernemer nog steeds niet reageert, kunt u nadenken over verdere vervolgstappen. U kunt bijvoorbeeld naar de Geschillencommissie gaan of wellicht naar de rechter. De kosten van een procedure bij de Geschillencommissie bedragen € 27,50. Als u naar de rechter wilt gaan dient u er rekening mee te houden dat kosten hiervoor aanzienlijk hoger zijn dan bij de Geschillencommissie.
Ook kunt u altijd een klacht indienen bij Consuwijzer over de misleidende verkoop. Consuwijzer zorgt ervoor dat uw klacht bij een toezichthouder terecht komt. Deze kan een boete opleggen aan de ondernemer, zodat u bij een volgende koop beter beschermd bent. Het is belangrijk om te weten dat Consuwijzer u niet individueel kan helpen bij het vernietigen van uw overeenkomst.
U kunt hiervoor wel altijd bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost terecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp of de vervolgstappen die u kunt nemen? Kom dan gerust langs op een van onze spreekuren zodat wij u van juridisch advies kunnen voorzien!

Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht op een van onze spreekuren. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken.

Rechtswinkel Nijmegen-Oost wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

Auteur: Anne Buurlage

November 2017 – Het concurrentiebeding

Stel u verliest uw baan. Snel gaat u op zoek naar een nieuwe werkplek. Bij voorkeur zoekt u iets dat lijkt op het werk dat u voorheen heeft gedaan, aangezien u daar al de nodige ervaring in heeft opgedaan. Toch is dit niet altijd even gemakkelijk; u kunt bij uw vorige werkgever een concurrentiebeding hebben getekend waardoor u beperkt wordt in uw mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden Wat is een concurrentiebeding en is dit eigenlijk wel altijd geldig?

Inhoud
In een concurrentiebeding worden beperkingen opgelegd aan de werknemer. Deze beperkingen hebben betrekking hebben op de werkzaamheden die de werknemer na het verlaten van zijn huidige baan niet meer zal mogen verrichten bij een nieuwe werkgever. Hoe strikt deze beperkingen zijn, verschilt per overeenkomst en zal afhangen van de belangen van de huidige werkgever. Daarnaast kunnen over verschillende zaken afspraken worden gemaakt, zoals de omgeving waar de werknemer niet meer werkzaam mag zijn, de werkzaamheden die hij bij een nieuwe werkgever niet mag verrichten of over het wél of niet onderhouden van contact met relaties die zijn opgedaan bij de vorige werkgever.

Een concurrentiebeding wordt meestal opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar kan ook in aanvullende arbeidsvoorwaarden worden opgenomen waar de arbeidsovereenkomst naar verwijst. Het is belangrijk dat uw werkgever u de stukken geeft waarin het concurrentiebeding is opgenomen, anders is het concurrentiebeding niet geldig. Daarnaast moet degene die de arbeidsovereenkomst tekent meerderjarig zijn.

Een concurrentiebeding is over het algemeen alleen geldig in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Als uw werkgever in uw contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wil opnemen, moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het geval waarin u zeer specifieke kennis opdoet over concurrentiegevoelige informatie bij uw werkgever. Dit zwaarwegende belang moet de werkgever beargumenteren in de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever dit niet doet, is het concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd niet geldig.

Handhaving
Indien uw vorige werkgever van mening is dat u in uw nieuwe werkplek het concurrentiebeding schendt, kan hij het beding handhaven door naar de rechter te stappen. Indien in het concurrentiebeding een boete opgenomen is, kan deze aan de werknemer opgelegd worden. Daarnaast kan de werkgever eisen dat de werknemer niet langer in dienst zal zijn bij de nieuwe werkgever of dat de rechter een verbod oplegt aan de nieuwe werkgever om de werknemer nog langer in dienst te houden.

Indien u als werknemer van mening bent dat het concurrentiebeding regels stelt die te strikt zijn, kun u de rechter verzoeken het concurrentiebeding te matigen of geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Dit betekent dat de rechter zal kijken of de belangen van de werknemer om op zijn nieuwe positie te werken zwaarder wegen dan die van de werkgever bij het handhaven van het concurrentiebeding. De rechter kan dan de boetes die in het concurrentiebeding zijn opgenomen verlagen. Daarnaast kan hij de werking van het concurrentiebeding beperken door bijvoorbeeld de duur van het concurrentiebeding te verkorten, of het geografisch gebied waarin het concurrentiebeding van toepassing is in te perken.

Let daarnaast goed op de reden waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Heeft de werkgever namelijk ernstig verwijtbaar gehandeld en is de arbeidsovereenkomst om die reden geëindigd, dan heeft de werkgever überhaupt geen recht meer om zich te beroepen op het concurrentiebeding. Daarnaast moet de werkgever, als u een grote functiewijziging in het bedrijf krijgt, opnieuw een concurrentiebeding met u afspreken. Hierdoor kunt u bij uw nieuwe functie opnieuw bewust stilstaan bij de gevolgen van het concurrentiebeding en wordt u niet verrast door de gevolgen van een concurrentiebeding dat bij een andere functie hoort.

Zoals u ziet zijn er behoorlijk wat haken en ogen verbonden aan het vastleggen en handhaven van een rechtsgeldig concurrentiebeding. Elk geval zal apart moeten worden beoordeeld.

Bent u benieuwd hoe dit in uw specifieke situatie is? Kom dan gerust naar een van onze spreekuren met uw arbeidsovereenkomst zodat wij u kunnen helpen met uw situatie. Meer informatie vindt u op onze website: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken.

Auteur: Marjolijn Oranje

Oktober 2017 – Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

D66, PvdA en VVD hebben in 2013 het initiatiefwetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ gepresenteerd. Zij zijn van mening dat door de individualisering van de samenleving het huidige huwelijksvermogensrecht niet meer van deze tijd is.
Momenteel vloeien bij het sluiten van een huwelijk beide vermogens van de echtgenoten samen tot één gemeenschap van goederen. Daar gaat binnenkort verandering in komen: in maart van dit jaar is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe wet ingevoerd worden. In dit artikel zal een globaal overzicht worden gegeven van de belangrijkste veranderingen.

Huidige situatie
Wanneer u nu zonder het maken van huwelijkse voorwaarden trouwt, ontstaat er tussen beide echtgenoten een volledige gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat er geen privévermogen meer is, maar slechts één gemeenschappelijk vermogen. Tevens worden alle reeds bestaande schulden gemeenschappelijk. Alle schulden die tijdens het huwelijk ontstaan worden ook gemeenschappelijk, net zoals alle goederen die tijdens het huwelijk worden gekocht. Slechts een erfenis, waarvan de overledene in zijn testament heeft bepaald dat de erfenis niet in gemeenschap mag vallen, blijft buiten de gemeenschap van goederen. Dit systeem heeft vanwege haar eenvoud zo zijn voordelen. Het kan echter soms oneerlijk voelen als een van beide echtgenoten over een aanzienlijk groter vermogen beschikt voordat men gaat trouwen.

Situatie vanaf 1 januari 2018
De politiek heeft besloten dat het niet meer van deze tijd is om de vermogens van een echtpaar in zijn geheel te laten samenvloeien. Daarom ontstaat er als u vanaf 1 januari 2018 gaat trouwen een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat goederen en schulden die voor het huwelijk privé zijn waren, ook privé blijven. De beperkte gemeenschap van goederen bestaat slechts uit goederen en schulden die voorafgaand aan het huwelijk al aan beide echtgenoten toebehoorden. U kunt hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijk gekocht huis denken en de hypotheek die daarbij hoort.

Goederen die tijdens het huwelijk worden aangekocht en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, blijven wél in de gemeenschap vallen. Een erfenis valt na 1 januari 2018 ook niet meer automatisch in de gemeenschap. Als de overledene juist wel wil dat de erfenis in de gemeenschap valt, dan moet dit in zijn of haar testament staan. De gedachte achter de nieuwe wetgeving is, dat alles wat privé was ook privé moet blijven.
Concluderend vallen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht goederen en schulden die vóór het huwelijk privé zijn aangeschaft/ontstaan, niet meer in de gemeenschap.

Huwelijkse voorwaarden
Voor het nieuwe huwelijksvermogensrecht is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Als niet aangetoond kan worden of een schuld/goed privé is, valt het namelijk alsnog in de gemeenschap. Uit de praktijk blijkt dat echtgenoten meestal geen administratie bij houden. Dit maakt het dus lastig om aan te tonen wanneer een schuld of goed gezamenlijk is, of juist niet. Daarom is het van groot belang om samen duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn te maken via huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kan afgeweken worden van de wettelijke gemeenschap van goederen. Mocht u bijvoorbeeld na 1 januari 2018 trouwen, maar het oude systeem willen gebruiken, dan kan dat via huwelijkse voorwaarden. Omdat afspraken over het huwelijksvermogensrecht vergaande gevolgen kunnen hebben, moeten de huwelijkse voorwaarden bij een notaris worden opgemaakt. De notaris kan u helpen met het maken van huwelijkse voorwaarden die passen bij uw situatie. De ingang van het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft overigens geen gevolgen voor de iedereen die al getrouwd is.

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken. Bent u benieuwd wat het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor u gaat betekenen of heeft u andere juridische vragen? Kom dan langs op een van de spreekuren van Rechtswinkel Nijmegen-oost.

Auteur: Caspar Roes

Wijkkrantartikelen

September 2017 – Illegaal downloaden

Augustus 2017 – Koop op afstand

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2017 – illegaal downloaden; niet te filmen

Illegaal downloaden; niet te filmen
Even een filmpje downloaden om je zaterdagavond te vullen of nog snel de nieuwste aflevering van je favoriete serie kijken, omdat deze nog niet op Netflix is verschenen?
Misschien riskeer je daar een forse boete mee. Dutch Filmworks, een filmdistributeur, heeft namelijk vorige maand bekend gemaakt dat ze vanaf dit najaar illegale downloaders willen gaan aanpakken. Wie dan nog een film van hen download en hierop wordt betrapt, kan een schikkingsvoorstel in de brievenbus verwachten.

Door illegaal een film van iemand te downloaden, schend je diens auteursrecht.
Een auteursrecht, oftewel copyright, is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hierdoor kan een derde niet zomaar aan de haal gaan met het originele werk van iemand anders. De rechthebbende van dit auteursrecht is, in beginsel, dan ook de enige die zijn werk mag verspreiden. Vaak verleent/verkoopt de eigenaar van zo’n recht dit aan bijvoorbeeld een filmmaatschappij, zoals Dutch Filmworks. Zij mogen de betreffende film dan uitgeven en hier de dvd’s en dergelijke van verkopen. Ook diensten als iTunes, Netflix en Spotify kopen hun muziek, films en series in bij de producenten of betalen royalty’s aan de artiesten. Wie bij hen downloadt of streamt, doet dat dus legaal. Voor het gemak zal ik het in de rest van dit artikel enkel hebben over films en niet over andere werken.

Lange tijd is het voor privégebruik illegaal downloaden van films toegestaan geweest in Nederland; wij waren hierin ook een uitzondering. In 10 april 2014 bepaalde de hoogste Europese rechter, het Europese Hof van Justitie, echter dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met de Europese auteursrechtrichtlijn: het voor privégebruik downloaden mag dus niet. Ook het streamen van films is verboden.

Als je een film illegaal download, gebeurt dit vaak via een torrent. Indien je deze torrents gebruikt, is je privacy niet beschermd en is je IP-adres te zien. Om dit IP-adres aan een specifieke persoon te linken, heeft Dutch Filmworks wel de medewerking van de internetproviders nodig; zij kunnen deze IP-adressen namelijk linken aan de adressen van hun klanten. De meeste internetproviders hebben al wel aangegeven niet zomaar mee te werken aan het verlenen van deze gevoelige informatie; dit zullen ze alleen doen indien er een concreet gerechtelijk bevel is.
De kans dat er zo’n bevel komt, is echter best groot. Vaak zullen de providers de gegevens alsnog moeten geven. Met als gevolg dat Dutch Filmworks uiteindelijk beschikt over de adressen die bij het betreffende IP-adres hoort.

Dan rijst natuurlijk de vraag op hoe men voor het illegaal downloaden kan worden gestraft. Het schenden van een auteursrecht valt in Nederland onder het civiel recht. Strafrechtelijke vervolging is dus niet mogelijk. Wel kan de eigenaar van het geschonden auteursrecht naar de rechter stappen om schadevergoeding te vorderen van degene die hun film illegaal heeft gedownload.
Ze zullen echter waarschijnlijk eerst proberen het probleem buiten rechte op te lossen. Indien u wordt betrapt op illegaal downloaden, kunt u in eerste instantie een brief van de filmmaatschappij op de mat verwachten met een schikkingsvoorstel. Als u het bedrag, genoemd in het schikkingsvoorstel, betaalt, zal de maatschappij niet naar de rechter stappen. De hoogte van dit bedrag zal niet zo hoog zijn als in Duitsland (waar bedragen rond de €800,- a €1.000,- heel normaal zijn), maar zal ook niet zo laag zijn als een paar tientjes. Het moet immers wel een afschrikkende werking hebben.

Natuurlijk kun je deze schikking ook weigeren. Filmmaatschappijen mogen niet direct boetes opleggen en alleen een voorstel voorleggen. Je loopt dan echter wel het risico dat er een rechtszaak tegen je zal worden aangespannen. Of de filmmaatschappijen dit zullen doen, hoe de rechter de hoogte van de geleden schade dan precies zal beoordelen en op wie de bewijslast rust (indien er bijvoorbeeld meerdere mensen hetzelfde IP-adres gebruiken) zal de praktijk moeten uitwijzen. Dus denk bij de volgende download twee keer na, zodat je niet je eigen boete download. Heeft u vragen over dit onderwerp, of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op een van onze spreekuren!

Auteur: Bauke Spoor

Wijkkrantartikelen

Augustus 2017 – Koop op afstand

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

Augustus 2017 – Koop op afstand

Koop op afstand

De verkoop van producten via het internet neemt nog steeds toe. Vanwege het gemak en de brede keuzemogelijkheden maken steeds meer mensen gebruik van webshops en internetdiensten. In deze gevallen is sprake van koop op afstand: de verkoper en de koper komen niet bij elkaar in de buurt. Maar wat als de consument zich bedenkt of als het product niet voldoet aan de verwachtingen? In dit artikel leest u wat uw rechten zijn als u een koopovereenkomst op afstand sluit.

Voorbeelden van koop op afstand zijn het kopen van producten in een webshop, via de telefoon, via een postorderbedrijf of met een bestelbon in een krant of tijdschrift. Als u op afstand een product koopt, heeft de verkoper een informatieplicht, wat betekent dat er enkele zaken zijn waarover de verkoper u moet inlichten. Zo moet de verkoper u onder andere informeren over de totale kosten, de wijze en termijn van levering en eventuele kosten die u moet maken als u het product wilt terugzenden. Daarnaast is de verkoper verplicht te vermelden in welke gevallen en binnen welke termijn u de overeenkomst kunt ontbinden. De informatie moet u op een duidelijke en begrijpelijke manier worden verstrekt en u moet het makkelijk kunnen bewaren. Dat kan bijvoorbeeld doordat u de informatie kunt opslaan, printen of in een bevestigingsemail ontvangt.

De regeling voor koop op afstand is niet van toepassing in de gevallen waarin u op internet een product koopt van een particulier, bijvoorbeeld op een website als Marktplaats.nl, of als u iets koopt uit een automaat, zoals een treinkaartje of een flesje water. Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom online bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand.

Recht op ontbinding
Als u als particulier een product koopt bij een bedrijf, is sprake van een consumentenkoop. Bij een consumentenkoop op afstand wordt de consument extra beschermd. Mede omdat u het product niet heeft kunnen zien en testen, kunt u zich binnen veertien (kalender)dagen nog bedenken. U kunt dan de koopovereenkomst ontbinden zonder dat u daarvoor redenen hoeft te geven. U doet dat door op ondubbelzinnige wijze aan de verkoper te laten weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Vaak kunt u hier op de website van de verkoper een speciaal formulier voor invullen, maar het mag ook per brief of e-mail. Het is aan te raden een afschrift van uw ontbindingsverklaring te bewaren.
De termijn van veertien dagen gaat lopen als u uw bestelling ontvangen heeft. Als de verkoper u echter niet heeft geïnformeerd heeft over uw recht de overeenkomst te ontbinden, gaan de veertien dagen pas lopen op het moment dat de verkoper u alsnog die informatie geeft. Doet hij dat helemaal niet, dan gaat de termijn twaalf maanden nadat u de bestelling heeft ontvangen lopen. Hetzelfde geldt als de verkoper u geen modelformulier voor ontbinding ter beschikking stelt. Als de verkoper u onvoldoende informeert, wordt de bedenktijd dus met maximaal een jaar verlengd.

De verzending van het product is de verantwoordelijkheid van de verkoper en eventuele beschadigingen aan het product zijn voor risico van de verkoper tot u het product ontvangen heeft. Als u het product niet of niet in goede orde ontvangt, is het aan de verkoper om een tweede exemplaar te sturen. De verkoper mag dat echter weigeren als hij kan bewijzen dat u het product wel (in goede staat) ontvangen heeft.


Op het recht van de consument om de koopovereenkomst te ontbinden bestaan enkele uitzonderingen. De belangrijkste gevallen waarin u de overeenkomst niet kunt ontbinden zijn:

* Reizen en andere vrijetijdsbesteding.

* Producten die gemaakt worden volgens de instructies van de koper: hierbij moet u denken aan een maatpak of meubels die naar uw ontwerp worden gemaakt.

* Producten die beperkt houdbaar zijn.

* Audio- en videomateriaal en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken na levering.

* Kranten en tijdschriften, tenzij het gaat om een abonnement.

Recht op terugbetaling
Als u de koopovereenkomst eenmaal ontbonden heeft, dan is de verkoper verplicht binnen 14 dagen de koopprijs en eventuele verzendkosten die u heeft betaald terug te betalen. De verkoper mag daar echter wel mee wachten tot hij het product ontvangen heeft of u kunt aantonen dat u het product verstuurd heeft. Het is daarom aan te raden om altijd uw verzendbewijs te bewaren. Als u slechts een deel van uw bestelling terugstuurt, hoeft de verkoper u de verzendkosten niet terug te betalen.
Als u uw bestelling met geld betaald heeft, bijvoorbeeld via iDeal of uw creditcard, is de verkoper verplicht u ook in geld terug te betalen. U hoeft dus geen genoegen te nemen met een tegoedbon. Heeft u echter met een cadeaubon betaald, dan mag de verkoper er ook voor kiezen u een cadeaubon terug te geven.

De kosten voor het retourneren van het product komen in de regel voor rekening van de consument. Bij veel webshops is daar echter van afgeweken en mag u gratis retourneren. De verkoper is verplicht u hierover in te lichten. Als u niet medegedeeld wordt dat u de retourkosten moet betalen, dan zijn de kosten voor verzending van het product voor rekening van de verkoper.
Als het product in de tussentijd beschadigd is geraakt of sporen van gebruik bevat, kan het zijn dat u daarvoor moet betalen. Dat is niet zo als u alleen heeft gedaan wat nodig was om het product te beoordelen en te kijken of het aan uw verwachtingen voldeed. U moet dus tijdens de bedenktijd voorzichtig met het product omgaan en mag het beoordelen zoals dat normaal ook in een winkel zou mogen. Het is dus niet zo dat u het product zonder problemen twee weken kunt gebruiken voor u het terugstuurt.

In het kort kan worden gezegd dat een koop op afstand eigenlijk een gewone koopovereenkomst is maar dan met een paar afwijkingen ten voordele van de koper. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de bedenktijd van veertien dagen waarbinnen u de koopovereenkomst kunt ontbinden. Als koper is het dus belangrijk om uw rechten te kennen.

Ter afsluiting is het van belang dat in dit artikel slechts de hoofdlijnen zijn geschetst van de regeling over koop op afstand. In de juridische wereld zijn er altijd veel uitzonderingen op een hoofdregel. U dient er dus rekening mee te houden dat het bovenstaande niet altijd van toepassing is. Wat uw rechten zijn, is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Twijfelt u over uw mogelijkheden? Kom dan langs op één van onze spreekuren zodat wij hierover ons oordeel kunnen geven.

Auteur: Julie Gilleit

Wijkkrantartikelen

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

December 2016 – Recht op rechtsbijstand, een recht voor iedereen?

De Rechtswinkel adviseert: recht op rechtsbijstand, een recht voor iedereen?

Op grond van artikel 18 van onze Grondwet heeft eenieder recht op rechtsbijstand. Veel mensen die een juridisch conflict hebben, schrikken echter van het idee om een advocaat in de arm te nemen. Het is namelijk algemeen bekend dat advocaten hoge tarieven hanteren. Om ervoor te zorgen dat ook de minderbedeelden zich een advocaat kunnen veroorloven, heeft de overheid een systeem van gefinancierde rechtshulp ontwikkeld. In dit artikel leest u wat dit precies inhoudt en of u hier eventueel voor in aanmerking komt.

Veel mensen hebben waarschijnlijk weleens gehoord van een pro-Deoadvocaat. Pro deo betekent ‘voor God’, oftewel gratis. Hoewel deze term vaak gebruikt wordt, is deze echter niet geheel juist omdat dit suggereert dat deze advocaten in Nederland gratis werken. Wanneer men niet in staat is een advocaat te betalen, wordt deze grotendeels door de overheid betaald en vaak voor een klein deel door de aanvrager zelf. Een advocaat werkt dus niet gratis. Het is daarom beter om de begrippen gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging te gebruiken.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toevoeging, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het is ten eerste van belang dat uw inkomen en vermogen onder een, door de overheid vastgestelde, grens vallen. Bij de beoordeling hiervan wordt uitgegaan van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het jaar waarin de toevoegingsaanvraag is gedaan. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd. Indien u bijvoorbeeld in 2017 een aanvraag indient, wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van 2015. De volgende bedragen zijn in deze situatie van toepassing:

Maximaal jaarinkomen in 2015:

* Alleenstaanden: €26.400.

* Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met een minderjarig kind: €37.300.

Maximaal vermogen in 2015:

* Vermogen mag niet meer bedragen dan het heffingsvrije vermogen, oftewel het vrijgestelde vermogen: €21.330 per persoon.

Indien u boven het maximale inkomen en/of het maximale vermogen zit, kunt u geen aanspraak maken op een toevoeging. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw inkomen en/of vermogen na het peiljaar flink is afgenomen. Om dan toch aanspraak te kunnen maken op een toevoeging, kunt u een verzoek doen tot peiljaarverlegging. De Raad voor de Rechtsbijstand kan dan eventueel besluiten naar uw huidige financiële situatie kijken, in plaats van naar die van twee jaar geleden.

Naast dat uw inkomen en uw vermogen niet te hoog mogen zijn, moet u als tweede voorwaarde een goede reden hebben om rechtshulp in te schakelen. Het moet namelijk gaan om een probleem dat u niet zelf kunt oplossen en daarnaast moet de zaak een bepaald financieel belang hebben. Indien het gaat om een reguliere toevoeging, zal dit belang tenminste €500 moeten zijn. Het is ook mogelijk om een toevoeging te krijgen voor eenvoudig advies waarbij de advocaat niet meer dan drie uren werk nodig heeft. Dit wordt ook wel een Lichte Advies Toevoeging (LAT) genoemd. Het financieel belang mag in dat geval niet onder de €250 liggen. U kunt bijvoorbeeld geen reguliere toevoeging krijgen indien het gaat om een geschil met uw buurman met een belang van €300. Mogelijk kan er wel een LAT worden verstrekt.

Als aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, heeft u recht op een toevoeging en zal de overheid het grootste deel van de advocaatkosten betalen. Wanneer de juridische zaak echter tot een zeer hoge opbrengst leidt, kan het recht op een toevoeging achteraf ingetrokken worden. Dit is het geval indien u een bedrag van tenminste de helft van het heffingsvrije vermogen ontvangt. In 2017 is het heffingsvrije vermogen €25.000 per persoon en de helft hiervan is €12.500. Indien u dus door middel van de rechtsprocedure een bedrag van €12.500 of hoger ontvangt, zult u alsnog zelf alle kosten van de advocaat moeten betalen.

Eigen bijdrage
Het inschakelen van een advocaat zal zelden helemaal gratis voor u zijn. Wanneer u recht heeft op een toevoeging, zult u in principe een eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Deze bijdrage zal bij een reguliere toevoeging liggen tussen de €196 en de €823. In de bovenste tabel op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u precies zien welke eigen bijdrage hoort bij welk inkomen. De link van de website vindt u onderaan dit artikel. Wanneer het gaat om personen- en familierecht, denk aan scheidingen en erfenissen, zal de eigen bijdrage hoger uitvallen. Er geldt een lagere eigen bijdrage indien er sprake is van een LAT. Ook deze tabellen kunt u op de website vinden.

Daarnaast is het mogelijk om via het Juridisch Loket een korting van €53,- te ontvangen op uw eigen bijdrage. Om deze korting te ontvangen moet u contact opnemen met het juridisch loket en daar om een doorverwijzing vragen. Hierbij kunt u een voorkeur voor een advocaat of een advocatenkantoor aangeven. U kunt alleen voor deze korting in aanmerking komen wanneer het gaat om een reguliere toevoeging. Bij een LAT is er geen mogelijkheid om een korting te krijgen op de eigen bijdrage. Indien het voor u alsnog erg lastig is om de eigen bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de eigen bijdrage. Om dit te bepalen wordt er onder andere gekeken naar het inkomen en vermogen.

Aanvraag
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet en een advocaat wilt inschakelen, moet u eerst nagaan of de advocaat werkt op basis van een toevoeging. Advocaten zijn hiertoe namelijk niet verplicht. Indien u aan de voorwaarden voldoet en de advocaat werkt op basis van een toevoeging, dan kan de advocaat namens u een aanvraag indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit kunt u dus niet zelf aanvragen. De Raad voor de Rechtsbijstand zal dan beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet en of u recht heeft op een toevoeging.

Ter afsluiting is het van belang dat in dit artikel slechts de hoofdlijnen zijn geschetst van gesubsidieerde rechtsbijstand. In de juridische wereld zijn er altijd veel uitzonderingen op een hoofdregel. U dient er dus rekening mee te houden dat het bovenstaande niet altijd van toepassing is. Of u recht heeft op een toevoeging is namelijk onder andere afhankelijk van het soort rechtshulp, om welk soort recht het gaat en de persoonlijke omstandigheden. Twijfelt u of aanspraak kunt maken op een toevoeging? Kom dan langs op één van onze spreekuren zodat wij hierover ons oordeel kunnen geven. Voordat u een advocaat inschakelt, kunt u natuurlijk ook eerst bij ons gratis inhoudelijk juridisch advies inwinnen. Link eigen bijdrage: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Auteur: Jolien Versteege

Wijkkrantartikelen

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

November 2016 – De (juridische) schenking en schenkbelasting

Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!

Ook dit jaar varen Sinterklaas en zijn pieten de wateren van ons kikkerlandje weer binnen om alle kinderen, groot en klein, van presentjes te voorzien. Op pakjesavond wacht iedereen gespannen af, want: wie zoet is, krijgt lekkers! Wat Sinterklaas in feite doet, is juridisch gezien niets anders dan schenken. De kans bestaat dat u of uw ouders dit jaar een groot cadeau voor een familielid in petto hebben. In Nederland betaalt de ontvanger van de gift schenkbelasting. Hoe het geven van cadeaus zich verhoudt tot het heffen van schenkbelasting, leest u in dit artikel.

Op grond van de Successiewet wordt schenkbelasting geheven over de waarde van alles wat door een gift wordt verkregen van iemand die tijdens het doen van die gift in Nederland woonde. Degene die het cadeau ontvangt zal dus schenkbelasting moeten betalen.

Een gift is een handeling waardoor het vermogen van de ontvanger toeneemt, zonder dat hij daarvoor iets hoeft terug te doen.

Wanneer u van uw ouders een auto geschonken krijgt, zult u, de ontvanger, hierover belasting moeten betalen. Wanneer de gift een waarde heeft tussen de € 0,- en de € 121.903,- , betaalt de ontvanger van die gift in

principe 30% belasting hierover. Indien u echter een partner bent of een kind van degene die u wat schenkt, betaalt u slechts 10% schenkbelasting over de ontvangen gift. U bent partner als u echtgenoten van elkaar bent of met elkaar een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Samenwoners kunnen ook geregistreerd partner van elkaar zijn. Samenwoners moeten wel aan enkele vereisten voldoen: u bent allebei ouder dan 18 jaar en u staat op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij uw gemeente. Tevens heeft u in een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht vastgelegd. Een notarieel samenlevingscontract is niet vereist indien u minimaal 5 jaar nadat u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wanneer de gift een waarde heeft van € 121.903,- of meer, dan betaalt de ontvanger van die gift in principe 40% belasting daarover. Indien u echter een partner bent of een kind van degene die u wat schenkt, betaalt u slechts 20% schenkbelasting over de ontvangen gift.

Indien u wilt schenken aan uw kleinkind betaalt uw kleinkind tot een bedrag van €121.903,- 18% schenkbelasting. Wanneer u een hoger bedrag wilt schenken aan uw kleinkind, betaalt uw kleinkind 36% schenkbelasting.

U hoeft niet over elk cadeau schenkbelasting te betalen. In sommige gevallen geeft de Belastingdienst namelijk een vrijstelling:

– Iedereen heeft recht op een vrijstelling van € 2.122,-, ongeacht door wie dit bedrag geschonken wordt.

– Kinderen die van hun ouders iets geschonken krijgen hebben recht op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.000,-.

U kunt ook eenmalig kiezen voor een andere, verhoogde schenkingsvrijstelling:

– de schenkingsvrijstelling van €5.000,- (van ouders aan de kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) kan eenmalig worden verhoogd tot € 25.449,-, óf

– De schenkingsvrijstelling van €5.000,- (van ouders aan de kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) kan eenmalig worden verhoogd tot €53.016,- voor de aankoop van een woning of een uitzonderlijk dure studie.

Deze tarieven veranderen jaarlijks en kunt u terug vinden op www.belastingdienst.nl. In 2017 kan er dus een hoop voor u veranderen. Bent u binnenkort van plan om te schenken of ontvangt u een schenking? Kom dan langs bij onze rechtswinkel in Nijmegen-Oost en word voorzien van juridisch advies gebaseerd op uw specifieke situatie.

Auteur: Michelle Sangers

Wijkkrantartikelen

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?


Het zal u misschien eens overkomen zijn: de postbezorger is langs geweest, en op de deurmat treft u een brief van een incassobureau aan. In deze brief staat dat u een rekening niet betaald heeft en wordt verzocht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, evenals de bijkomende incassokosten. Misschien bedenkt u zich dat u inderdaad vergeten bent tijdig te betalen en doet u dit alsnog, om verdere kosten en ellende te voorkomen. Het kan echter ook dat u de factuur onterecht vindt en met enkele vragen blijft zitten. Mogen deze incassokosten zomaar geheven worden? Wat kan er gebeuren als u niet betaalt?

In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden van incassobureaus en de grenzen hieraan.

Wanneer een schuldenaar een rekening niet tijdig betaalt, kan de schuldeiser ervoor kiezen een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau zal dan in opdracht van de schuldeiser de schuld innen, waarbij extra kosten gerekend worden. In Nederland kan in principe iedereen een incassobureau beginnen: een dergelijke onderneming heeft geen wettelijke status en er zijn geen bijzondere vereisten voor oprichting. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de bevoegdheden die een incassobureau heeft.

U bent als consument niet direct incassokosten verschuldigd wanneer u een rekening niet betaalt. Er moet eerst een kosteloze aanmaning worden verstuurd, waarin u 14 dagen de tijd krijgt om alsnog tot betaling over te gaan. In deze aanmaning moet ook vermeld worden wat de gevolgen zijn als u niet betaalt, zoals de incassokosten die u dan verschuldigd bent.

Welke kosten mag het bureau rekenen?
Een incassobureau moet zich houden aan dat wat wettelijk bepaald is ten aanzien van het soort kosten dat in rekening mag worden gebracht, en de maximale hoogte hiervan. Naast de incassokosten mogen geen andere bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, worden gerekend. De incassokosten bevatten namelijk al alle kosten die gemaakt moeten worden om uw betaling te innen. Het is wél toegestaan om rente over de factuur in rekening te brengen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. Over de eerste €2.500 van een openstaande rekening mogen de incassokosten maximaal 15% bedragen. Over de volgende €2.500 mag dit 10% zijn, over de volgende €5.000 5%, et cetera. Als u dus een rekening van €4.000 niet heeft betaald, mag het incassobureau maximaal €525 aan incassokosten rekenen. Er geldt een minimumbedrag van €40 voor incassokosten. Dit bedrag mag altijd gevraagd worden en is niet afhankelijk van de hoogte van de openstaande rekening. Ook als deze rekening slechts €200 bedraagt zijn incassokosten ter hoogte van €40 toegestaan. Het maakt in dat geval niet uit dat de kosten dan hoger zijn dan 15%.

Als u geen gehoor geeft aan het verzoek tot betaling, kan het incassobureau verschillende stappen ondernemen. Het incassobureau kan een gerechtelijke procedure starten, maar het is ook denkbaar dat u thuis wordt opgezocht. Het komt voor dat medewerkers van een incassobureau zich uitgeven voor deurwaarder in een poging de schuldenaar schrik aan te jagen. Als een deurwaarder uw huis wil betreden om wat dan ook te doen, heeft hij een officieel document nodig, een zogenaamde executoriale titel. Hij krijgt deze titel van een rechter, na een rechtszaak. Bovenaan de executoriale titel staan altijd de woorden ‘In de naam der Koning’. Als dit niet boven het document staat, is het geen executoriale titel. De deurwaarder mag dan geen beslag leggen en tot verkoop van goederen overgaan. Voordat een deurwaarder hiertoe over mag gaan moet hij de executoriale titel eerst officieel uitreiken. Het kan dus niet zo zijn dat er een executoriale titel is zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Het incassobureau heeft dus geen enkel recht uw huis te betreden zonder titel, en daar mag u ze ook op wijzen. U hoeft niemand binnen te laten.

Wanneer u van mening bent dat onterecht een incassobureau ingeschakeld is, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een openstaande rekening, is het raadzaam dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan het incassobureau te laten weten. Verstuur een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen openstaande rekening is. Voeg, zo mogelijk, bewijs daarvan toe (bijvoorbeeld screenshots, of kopieën). Ook wanneer de incassokosten te hoog zijn, kunt u hiertegen protesteren door middel van een aangetekende brief.

Als u het niet eens bent met de handelswijze van het incassobureau kunt u, wederom schriftelijk, een klacht indienen bij dit bureau. Voor incassobureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI) bestaat nog een mogelijkheid: de vereniging kent een klachtprocedure. Als u een geschil heeft met een van de aangesloten incassobureaus kunt u uw klacht hier indienen. Dit is mogelijk zodra het klachtenswaardige feit zich voordoet. U hoeft uw klacht dus niet eerst bij het incassobureau in te dienen.

Heeft u een brief van een incassobureau ontvangen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien.

Auteur: Anna Cleuters

Wijkkrantartikelen

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer