Ga naar de inhoud

Uw opzegging is ongeldig verklaard, wat nu?

U vindt het verdacht; zijn de algemene voorwaarden wel toegestaan?

Na lange tijd een fanatieke recreant te zijn geweest, besluit u in de avonduren een opleiding tot Zumba-instructeur te volgen. U schrijft zich hiervoor online in. Twee weken voor aanvang van de cursus hoort u echter dat kennissen een opleiding tot instructeur in stijldansen volgen. Dit lijkt u veel gezelliger en u zegt de cursus Zumba dan ook meteen per e-mail op. Een goede week later meldt de sportschool echter dat opzegging per mail volgens de algemene voorwaarden niet geldig is en u dus nog steeds ingeschreven staat. U zegt alsnog per brief op, maar inmiddels begint de cursus al over zes dagen. De algemene voorwaarden vermelden dat bij opzegging minder dan zeven dagen van tevoren het volledige cursusgeld plus een schadevergoeding moet worden betaald. De sportschool vraagt u nu om deze bedragen te voldoen. U vindt het maar verdacht en vraagt zich af of de algemene voorwaarden wel toegelaten zijn.

Wat zegt het recht?
In zijn algemeenheid geldt dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is wanneer dit beding onredelijk bezwarend is. Staat een beding op de zogenaamde ‘zwarte lijst’, dan is het sowieso onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar. Sinds 1 december 2011 staat op de zwarte lijst ook het beding dat uitsluit dat een via internet afgesloten overeenkomst ook via internet kan worden opgezegd. Aangezien u zich online heeft ingeschreven voor de cursus is het beding in de algemene voorwaarden dat bepaalt dat u de cursus niet per e-mail kunt opzeggen, dan ook onredelijk bezwarend en daarmee vernietigbaar.

De tweede vraag betreft het beding omtrent opzegging minder dan zeven dagen van tevoren. Hierbij is het allereerst van belang om vast te stellen dat een cursus sinds november 2012 wordt gezien als een overeenkomst van opdracht. In deze overeenkomst bent u, als degene die zich voor de cursus inschrijft, de opdrachtgever en is de sportschool die de cursus geeft de opdrachtnemer. Op basis van de wet kunt u als particuliere opdrachtgever de cursus te allen tijde opzeggen en bent u hiervoor géén schadevergoeding verschuldigd. Het beding dat stelt dat u wel schadevergoeding verschuldigd bent, is dan ook vernietigbaar wegens strijd met de wet. Ook de verplichting tot betaling van het cursusgeld bij opzegging minder dan zeven dagen van tevoren is aanvechtbaar. U moet weliswaar het verschuldigde loon betalen en tevens de onkosten vergoeden die de opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, maar het moet wel gaan om een redelijk deel van het loon en om de specifieke onkosten die aan de uitvoering van de opdracht zijn verbonden. Een beding dat bepaalt dat standaard het volledige bedrag aan cursusgeld is verschuldigd wanneer wordt opgezegd, moet worden beschouwd als een onmogelijkheid tot opzegging en is om die reden vernietigbaar.

Alle hierboven behandelde bedingen zijn dus vernietigbaar. Ze zijn hiermee echter nog niet vanzelf ongeldig: het is aan u om tegenover de sportschool schriftelijk te verklaren dat u de bedingen buiten werking stelt.

Uiteraard is het bovenstaande slechts een algemene uiteenzetting van de regels. Indien u in een vergelijkbare situatie verkeert, komt u dan vooral eens langs bij de Rechtswinkel. Wij kunnen dan voor u nakijken of u daadwerkelijk een overeenkomst van opdracht heeft afgesloten, de bedingen in de algemene voorwaarden nader uitleggen en mogelijke juridische stappen voorstellen indien er inderdaad vernietigbare of ongeldige bedingen in de algemene voorwaarden staan.

Auteur: Yannick Straus