Ga naar de inhoud

De bijzonderheden van bijzondere bijstand

De Rechtswinkel adviseert:

U leeft met uw gezin op bijstandsniveau, misschien heeft u wel een uitkering of een minimuminkomen. Op een kwade dag besluit uw computer de handdoek in de ring te gooien. Niemand krijgt hem nog aan de praat en hij blijkt niet meer gemaakt te kunnen worden. U bent radeloos, omdat u deze kosten niet heeft voorzien, terwijl uw schoolgaande kinderen absoluut een computer nodig hebben om hun huiswerk te kunnen maken. Zonder hulp betekent dit dat uw gezin het erg lang zonder computer zal moeten doen. Bij dit soort onvoorziene uitgaven is extra hulp geboden om het hoofd boven water te houden. Heeft de gemeente voor dit soort gevallen een ‘potje’? Kunt u met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een extra uitkering?

Wat zegt de wet hierover?
In dit soort situaties kan de bijzondere bijstand uitkomst bieden. Bijzondere bijstand is een voorziening vanuit de gemeente voor mensen met een minimuminkomen. Deze vorm van bijstand kunt u zien als een soort vangnet bij bijzondere kosten. U heeft pas recht op bijzondere bijstand als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet u allereerst in Nederland wonen en niet over een te hoog inkomen of vermogen beschikken. De gemeente gebruikt richtlijnen om uw draagkracht te beoordelen. Als u bijvoorbeeld als alleenstaande ouder meer dan €1.131,62 verdient, vindt de gemeente dat u zelf over voldoende middelen beschikt. U hebt dan voldoende draagkracht.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de kosten. U komt namelijk niet in aanmerking voor een uitkering op grond van de bijzondere bijstand, als er andere voorzieningen zijn die uw kosten kunnen vergoeden. Een voorbeeld hiervan is het recht op huurtoeslag om u te helpen met het bekostigen van uw huur. Daarnaast moeten de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt, noodzakelijke kosten zijn. De gemeente bepaalt of dit het geval is. Vervolgens wordt onderzocht of u, door de voorzienbaarheid van de kosten, zelf had kunnen sparen voor vervanging van de computer.

Als aan de algemene voorwaarden is voldaan, onderzoekt de gemeente uw aanvraag verder. De gemeente keert bijzondere bijstand slechts uit als u de kosten nog niet heeft gemaakt, de kosten voor u noodzakelijk zijn en zij het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden. Als dat zo is en de voor u beschikbare middelen de kosten niet dekken, heeft u kans dat aan u een uitkering van bijzondere bijstand wordt verleend. Het is hierbij in het bijzonder van belang dat u de aanvraag indient voordat de kosten worden gemaakt. Of sprake is van een bijzondere omstandigheid die in uw geval de kosten noodzakelijk maakt, wordt van geval tot geval beoordeeld. De gemeente heeft de ruimte om te beslissen of de uitkering van bijzondere bijstand een lening of een gift is.

Naast de situatie van de kapotte computer kan een uitkering van bijzondere bijstand in vele andere situaties een oplossing bieden. De Gemeente Nijmegen kan bijvoorbeeld bijzondere bijstand verlenen ter vervanging van een kapotte televisie of ijskast. De kosten van een crematie of begrafenis kunnen bijvoorbeeld onder deze regeling vallen. Uw eigen bijdrage voor een advocaat op grond van de rechtsbijstand kan ook in sommige gevallen vergoed worden. Het is daarom in veel gevallen de moeite waard om te onderzoeken of u en uw uitgaven in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand. Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost helpt u daar graag bij.

Auteur: Julie Frijstein