Ga naar de inhoud

Bonje met de buren


April 2015 – Bonje met de buren

”Ik trek dit echt niet langer! Ik kan toch niet werken, als hij die muziek keihard heeft staan! Wanneer stopt die rothond eens met blaffen?!” Herkent u situaties waarin u dergelijke uitspraken doet of wilt doen over uw buren? Geluidsoverlast, stankoverlast, overhangende takken, verminderde privacy of verminderde lichtinval zijn voorbeelden van burenhinder waarmee u te maken kunt krijgen. In het dichtbevolkte Nederland zult u veel vormen van burenhinder moeten dulden, zeker wanneer u in de stad woont. Dit geldt echter niet altijd. In welke gevallen kunt u iets aan burenhinder doen en hoe doet u dit?

Als eigenaar van een erf is het verboden om onrechtmatig hinder toe te brengen aan eigenaren van aangrenzende en nabije erven. Bij hinder dient u vooral te denken aan het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen of het onthouden van licht of lucht.

Wanneer uw buren onrechtmatige hinder veroorzaken, hoeft u dit niet te dulden en kunt u actie ondernemen. Maar wanneer is er sprake van onrechtmatige hinder? Dit hangt van een aantal criteria af. Het eerste criterium is de aard van de hinder. Dit kan bijvoorbeeld geluidsoverlast of verminderde lichtinval zijn, waarbij de eerste in het algemeen bezwaarlijker wordt geacht dan de tweede. Het tweede criterium is dat de hinder voldoende ernstig dient te zijn. Iedereen heeft een zekere tolerantieplicht en het moet dan ook om hoogst storende hinder gaan. Daarnaast wordt naar de duur van de hinder gekeken. Aan te nemen is dat hinder die (eventueel met tussenpozen) relatief lang duurt, eerder als onrechtmatig is aan te merken dan hinder die relatief kort duurt. Een ander criterium is de toegebrachte schade. Het kan zowel om de omvang van de schade als om de aard van de schade gaan, zoals letselschade, zaakschade en vermogensschade. Ten slotte wordt naar de individuele omstandigheden gekeken, waarbij onder andere het belang van de veroorzaker van de hinder wordt afgewogen tegen het belang van u.

Wat kunt u tegen onrechtmatige hinder doen? Om een goede verstandhouding met uw buren te behouden, is het raadzaam om met hen in gesprek te gaan. Leg uit welke overlast u ondervindt en kom met oplossingen. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u buurtbemiddeling overwegen. Buurtbemiddeling wordt verzorgd door vrijwilligers die erin getraind zijn om conflicten op te lossen tussen buren. Tevens kunt u uw wijkagent inschakelen die u van advies kan voorzien of een extra oogje in het zeil kan houden. De wijkagent zal ook als bemiddelaar optreden tussen u en uw buren. Het telefoonnummer van uw wijkagent kunt u via de website van de politie raadplegen. De laatste stap is het inschakelen van de politie of een gang naar de rechter. De politie treedt slechts dan op wanneer er sprake is van een strafbaar feit of als de openbare orde wordt verstoord. De hinder dient derhalve zowel constateerbaar te zijn als ernstig van aard. Indien u ervoor kiest om uw buren voor de rechter te dagen, moet het wel om ernstige hinder gaan. Bovendien moet u de hinder kunnen bewijzen. Om bij te dragen aan het bewijsmateriaal kunt u een dagboek bijhouden. Dit is echter zeer subjectief, waardoor het belangrijk is ook ander bewijs te bewaren, zoals opgemaakte processen-verbaal van de politie.

Heeft u vragen over burenhinder of andere juridische vragen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van advies kunnen voorzien.

Auteur: Romy Ruijs