Ga naar de inhoud

Laat je niet uitmelken!

De Rechtswinkel adviseert:
Huisbazen, ze zijn er in alle soorten en maten. De een staat dag en nacht klaar voor zijn huurders terwijl de ander onbereikbaar is en weigert ook maar iets te doen. Deze laatste situatie is erg vervelend. Denk bijvoorbeeld aan de kapotte dakgoot of de cv-ketel die niet meer werkt en die
de verhuurder niet komt repareren. Als goed huurder verwacht je dat de verhuurder toch ook zijn verplichtingen nakomt!? In hoeverre is uw verhuurder verplicht dergelijke gebreken te herstellen en hoe kunt u optreden tegen een verhuurder die dit weigert?

Een gebrek is een eigenschap van de gehuurde ruimte, waardoor deze ruimte niet het woongenot kan verschaffen dat u bij het aangaan van de huurovereenkomst had mogen verwachten.
Denkt u bijvoorbeeld aan een deur die niet goed sluit. De verhuurder is verplicht deze te verhelpen tenzij u de gebreken zelf heeft veroorzaakt of als het gaat om de kleine herstellingen. Kleine herstellingen moet u zelf verrichten en hiervoor bent u als huurder zelf aansprakelijk. In het
Besluit kleine herstellingen is neergelegd om welke herstellingen het gaat. Voorbeelden hiervan zijn het schoonhouden van goten en regenafvoeren, het witten van binnenmuren en het schoonhouden van het woongedeelte.

Indien uw verhuurder inderdaad degene is die het gebrek moet herstellen, is het allereerst noodzakelijk contact op te nemen met de verhuurder. U kunt dit doen door een (aangetekende) brief te sturen en daarin te laten weten welke gebreken er zijn aan de gehuurde ruimte. Daarnaast moet u in de brief de verhuurder een redelijke termijn stellen. Gedurende deze termijn heeft de verhuurder de tijd om het gebrek te herstellen. Per gebrek kan het verschillen hoe lang deze redelijke termijn moet zijn. Een termijn van ten minste zes weken is de meeste gevallen redelijk. Verder moet in uw brief staan om welke gehuurde ruimte het gaat en op welke datum u de brief verstuurt. Als u een dergelijke brief opstelt, kunnen wij hem op een spreekuur desgewenst eerst even voor u nakijken.

Indien uw verhuurder na de door u gestelde redelijke termijn de gebreken nog niet heeft verholpen, bestaan er verschillende opties om de verhuurder te dwingen het onderhoud uit te voeren. Allereerst zou u een klacht kunnen indienen bij de gemeente Nijmegen. Dit kan via het Digitale Loket.
Daarnaast kunt u bij de Huurcommissie een verzoek doen tot tijdelijke huurverlaging. Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de door u opgestelde
brief aan de verhuurder en van het huurcontract.
Verder zou u als huurder de gebreken zelf kunnen verhelpen en de daarvoor gemaakte kosten kunnen terugvragen aan de verhuurder. U kunt deze kosten ook in mindering van de huurprijs brengen. De kosten dienen wel redelijk te zijn.
Ook kunt u het betalen van uw huur opschorten tot de verhuurder aan zijn verplichting heeft voldaan. Als de verhuurder de gebreken heeft hersteld, dient u vervolgens de opgeschorte, nog
niet betaalde huur alsnog te betalen.
Als laatste redmiddel zou u een procedure kunnen starten bij de rechter, die de verhuurder kan dwingen de gebreken te herstellen.

Bedenk wel dat bovengenoemde opties pas mogelijk zijn als u de verhuurder schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de gebreken, een redelijke termijn heeft gesteld en de gebreken vervolgens nog niet zijn hersteld.

Heeft u vragen over het herstellen van gebreken bij uw gehuurde ruimte of weigert de verhuurder in actie te komen? Komt u dan gerust langs op een van onze spreekuren!

Auteur: Hilde Cornelese

Tags: