Ga naar de inhoud

Een bron van ergenis; de tuin van de buren

De tuin van de buren kan veel irritatie veroorzaken. Takken blokkeren het (zon)licht met schaduw tot gevolg en bergen bladeren hopen zich op in de tuin. Dit alles zonder dat u als buur kunt ingrijpen; het is immers niet uw tuin, toch? Maar is dat wel echt zo? In dit artikel bespreken we welke rechten u heeft met betrekking tot dergelijke overlast.

 

Welke afstand moet een boom tot de erfgrens hebben?

De hoofdregel met betrekking tot de toegestane afstand tussen de beplanting van de buren en uw erf is vastgelegd in de wet. Voor bomen geldt dat het verboden is om bomen binnen twee meter van de grenslijn van andermans erf te hebben staan, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom. Voor heesters en heggen is dit een halve meter. Deze afstand kan echter anders zijn indien uw gemeente in de algemene plaatselijke verordening (APV) een kleinere afstand toestaat. U doet er verstandig aan om hierover bij uw gemeente te informeren. Daarnaast kan de afstand ook afwijken van de genoemde wettelijke regeling op basis van een plaatselijke gewoonte. Dit houdt kortweg in dat het in een bepaalde omgeving over het algemeen gebruikelijk en geaccepteerd is om beplantingen dichterbij de erfgrens te plaatsen. Van deze laatste uitzondering is overigens niet snel sprake.

 

Welke stappen kunt u ondernemen?

Wanneer zich de situatie voordoet dat uw buren de beplantingen in de ‘verboden zone’ hebben staan en u hier hinder van ondervindt, kunt u de rechter in principe verzoeken om deze te (laten) verwijderen. In de regel kunt u dit verzoek zelf, dus zonder tussenkomst van een advocaat, indienen bij de kantonrechter. Dit kan overigens alleen wanneer de waarde van de boom inclusief de verwijdering daarvan onder de €25.000,- blijft. Zo niet, dan moet u naar de civiele rechter en is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Voordat u dergelijke juridische stappen onderneemt, adviseren wij u om altijd eerst – per aangetekende brief – uw buren te verzoeken om de boom binnen een bepaalde termijn te verwijderen. Let wel: u bent nooit bevoegd om de boom, heg of heester in het geheel zelf weg te halen. Doet u dit wel, dan kunnen de buren u vervolgens aanspreken voor de schade. Dit noemt men het verbod op eigenrichting.

 

Wanneer zijn er geen maatregelen mogelijk?

Er zijn omstandigheden waarbij het niet mogelijk is om verwijdering te vorderen aan de rechter. Dit is op de eerste plaats het geval wanneer de boom, heg of heester niet boven de scheidsmuur tussen de erven uitkomt, zoals bijvoorbeeld de schutting. De gedachtegang hierachter is dat u als buur pas hinder kunt ondervinden van de beplanting vanaf het moment dat deze boven de scheidsmuur uitkomt. Immers, een boom die niet hoger komt dan de schutting zal niet snel zorgen voor afval of schaduw. Verder kan het zijn dat de beplanting er al dusdanig lang staat, dat u als buur deze niet meer kan (laten) verwijderen. In de regel gaat het dan om een periode van twintig jaar. Dit wordt ook wel verjaring genoemd. Tot slot mag u geen misbruik van recht maken. Hier is sprake van als u bijvoorbeeld de beplanting wilt verwijderen terwijl uw overlast eigenlijk in verhouding heel gering is of in het geval dat er minder ingrijpende mogelijkheden zijn om uw overlast te verhelpen, zoals het snoeien van de boom. Of sprake is van ‘misbruik van recht’ zal de rechter beoordelen door zowel uw belangen als die van de buren af te wegen.

 

Mag u zelf de boom van de buren snoeien?

Hoewel het onder omstandigheden wellicht niet mogelijk is om de gehele boom, heg of heester te (laten) verwijderen, is het wél toegestaan om takken die over de grens hangen of wortels die in uw grond schieten zelf weg te halen wanneer u daar hinder van ondervindt. Het is dan wel van belang dat u uw buren eerst per brief verzoekt om te snoeien, voordat u zelf tot actie overgaat. Uiteraard dient het wegsnijden en weghakken op een redelijke manier te gebeuren; u mag geen onherstelbare schade aan de beplanting veroorzaken. Wanneer u bijvoorbeeld de wortels dusdanig toetakelt dat de boom sterft, kunnen de buren u in een dergelijk geval aanspreken voor de schade. Het is daarnaast ook raadzaam om rekening te houden met het snoeiseizoen om grove schade aan de boom te voorkomen.

 

Conclusie

Al met al heeft u een aantal pijlen op de boog om tuinirritaties juridisch aan te pakken. Desalniettemin adviseren wij u om eerst in overleg te treden met uw buren voordat u van deze mogelijkheden gebruik
maakt.

Heeft u vragen over de beplantingen van uw buren of andere juridische vragen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van advies kunnen voorzien.

Auteur: Lisa Versluis