Ga naar de inhoud

Niet-nakoming van een overeenkomst

Niet-nakoming van een overeenkomst
Stel, uw tuin kan wel een opfrisbeurt gebruiken. U wilt graag een aantal bomen laten snoeien, een tuinhuisje laten plaatsen en de tegels laten vervangen. De handige tuinman stelt een offerte op. Later blijkt dat de tegels voor een deel niet zijn gelegd en de bomen niet zijn gesnoeid. De tuinman is zijn afspraken daardoor niet nagekomen. U heeft hem daarom vriendelijk verzocht de gebreken te herstellen, maar hij geeft geen gehoor aan dit bericht. Herkent u zich in deze situatie? Dit artikel bespreekt wat u kan doen in zo een geval en wanneer u recht heeft op een schadevergoeding.

De overeenkomst en tekortkomingen
Als u de offerte van de tuinman aanvaardt, ontstaat er een overeenkomst tussen u en de tuinman. Dit betekent dat jullie verplichtingen hebben tegenover elkaar. De tuinman moet de bomen snoeien, de tegels leggen en het tuinhuisje plaatsen en u moet de tuinman daarvoor betalen. Als een van de partijen zijn verplichting niet nakomt, is dit een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. In deze situatie komt de tuinman zijn verplichtingen niet na, want hij heeft de tegels niet gelegd en de bomen niet gesnoeid. Er is dus sprake van een tekortkoming als de werkzaamheden die zijn afgesproken, niet volledig of goed worden verricht.

Ingebrekestelling
Wat kunt u in deze situatie doen? Het is belangrijk dat u de wederpartij de kans geeft om zijn verplichtingen alsnog na te komen. U moet dus de tuinman de kans geven om de bomen te snoeien en de tegels te leggen. U kunt door middel van een aangetekende brief de tuinman laten weten dat hij deze verplichtingen moet nakomen. Zo’n brief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. In de ingebrekestelling staat een termijn, waarbinnen de wederpartij zijn verplichtingen dient na te komen. Hoe lang deze termijn is, wordt aan de hand van de omstandigheden van het geval bekeken. Belangrijk is wel dat de termijn redelijk is. Het moet dus mogelijk zijn voor de wederpartij om zijn verplichtingen binnen deze termijn na te komen. De tuinman zou binnen veertien dagen de tegels kunnen leggen en de bomen kunnen snoeien. Een termijn van veertien dagen wordt in de meeste gevallen als een redelijke termijn gezien. Het is belangrijk dat een ingebrekestelling aan de wettelijke eisen voldoet. Indien dit niet zo is, is de brief geen ingebrekestelling. U heeft hierdoor de wederpartij niet de kans gegeven om zijn verplichtingen na te komen. Hierdoor heeft u geen recht op een schadevergoeding.

Verzuim
Als de tuinman zijn verplichtingen nakomt binnen veertien dagen, dan heeft u geen recht op een schadevergoeding. Herstelt de tuinman de gebreken niet binnen de termijn? Dan is de tuinman in verzuim. Met verzuim wordt aangegeven dat u de tuinman de kans heeft gegeven om zijn verplichtingen na te komen, maar de tuinman dit heeft nagelaten. Het intreden van verzuim is uw ‘toegangsticket’ naar het recht op schadevergoeding. U kunt dus pas een schadevergoeding vorderen als verzuim is ingetreden.

Conclusie
In dit artikel zijn een aantal punten uitgelegd over de niet-nakoming van een overeenkomst. Als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan is het belangrijk dat u de wederpartij de kans geeft om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Door middel van een ingebrekestelling geeft u de wederpartij nog een keer de kans om zijn verplichtingen na te komen binnen een redelijke termijn. Heeft de wederpartij na deze termijn de gebreken nog steeds niet hersteld, dan treedt het verzuim in. U zou nu een schadevergoeding kunnen eisen. Het is belangrijk dat een ingebrekestelling duidelijk wordt geformuleerd en aan de wettelijke vereisten voldoet. Daarbij zijn er altijd uitzonderingen op de regel en is iedere situatie weer anders.

Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Annabel van Drost