Ga naar de inhoud

Deelscooters in het studentenleven: een zegen of een vloek?

Na een gezellige avond stappen in de stad besluit je de volgende ochtend toch om naar je college te gaan. De brakheid is zo intens dat fietsen geen optie is en het openbaar vervoer laat je wederom in de steek. Gelukkig bestaan er tegenwoordig deelscooters. 

De aanbieders Check en Felyx bieden sinds kort de mogelijkheid om gebruik te maken van hun elektrische deelscooters. De praktische voordelen daarvan voor ons studenten zijn evident: voor enkele euro’s per rit reis je van A naar B en je bespaart in de meeste gevallen veel reistijd. Daarnaast zijn deelscooters volgens de aanbieders een duurzaam alternatief, ondanks de korte levensduur. Via de app van de aanbieder kun je makkelijk een beschikbare scooter vinden en ontgrendelen. De deelscooters zijn mede daardoor gebruiksvriendelijk. Het gebruik van deelscooters kent echter een schaduwzijde. Het akkoord gaan met de algemene (gebruiks-)voorwaarden brengt namelijk risico’s met zich mee. Welke risico’s neem je op de koop toe wanneer je ’s ochtends in alle brakheid besluit om een deelscooter te gebruiken? 

Het risico van de ‘kleine lettertjes’ 

Op het moment dat je je niet houdt aan de ‘kleine lettertjes’ loop je het risico op een contractuele boete van 500 euro. Zodra je de scooter ontgrendelt via de app, sluit je namelijk een individuele huurovereenkomst met de aanbieder. Hierdoor ga je akkoord met de daarin opgenomen algemene voorwaarden, beter bekend als de ‘kleine lettertjes’. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee. In de algemene voorwaarden staan namelijk regels over onder meer aansprakelijkheid, verzekering en kosten. Dit zijn belangrijke onderwerpen, omdat hier in bepaalde gevallen kosten aan verbonden zijn waar gebruikers niet altijd van op de hoogte zijn. De contractuele boete is daar een voorbeeld van. 

Gebruiken als een ‘goed huurder’

Een kernverplichting is dat je de scooter gebruikt als een ‘goed huurder’. Daaronder valt bijvoorbeeld de verplichting dat je niet zonder bril op de scooter rijdt wanneer je brildragend bent, omdat je dan een gevaar zou kunnen zijn voor het overige verkeer. Daarnaast mag je de deelscooter niet foutparkeren. Doe je dit toch, dan loopt in ieder geval de huurperiode door, ook wanneer je de rit hebt beëindigd via de app. De huur eindigt in die situatie pas wanneer de volgende gebruiker de deelscooter gebruikt. Naast de mogelijke parkeerboete en de mogelijkheid tot een contractuele boete van 500 euro, komen er dus ook nog de kosten bij van de huurperiode. Het sluitstuk van ‘goed huurder’ is dat je de aanbieder schadeloosstelt en vrijwaart voor mogelijk kosten en schade, die gerelateerd zijn aan de huurperiode. Dit betekent dat je in de meeste gevallen de schade vergoedt van de aanbieder, die verband houden met de huurperiode. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje 

Op het moment dat je onderweg naar het college tegen een auto rijdt die voorrang heeft, ben je op grond van de algemene voorwaarden verplicht om contact op te nemen met de politie. Wanneer niet alleen de deelscooter is beschadigd, maar ook de auto van de automobilist, dan wordt het een interessante verzekeringskwestie. De vraag rijst dan wat wel en niet is verzekerd. 

De wet verplicht dat iedere scooter, dus ook deelscooters, WA-verzekerd is. Je bent in dat geval verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat de verzekering de schade van derden vergoedt, die is veroorzaakt door de gebruiker. De gebruiker heeft hierbij een eigen risico van 500 euro. Als de gebruiker zelf schade aan de deelscooter veroorzaakt, dan kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld en kan hij geen schadevergoeding krijgen via de WA-verzekering. Daarnaast is de gebruiker aansprakelijk voor de schade van een derde of de aanbieder wanneer de deelscooter is uitgeleend aan bijvoorbeeld een vriend of vriendin en uit die periode schade voortvloeit. Dit geldt zelfs wanneer de gebruiker niks te maken heeft met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Kortom: de WA-verzekering biedt alleen dekking voor schade toegebracht door de gebruiker aan derden. 

Rijden onder invloed 

Er zijn situaties die niet onder de verzekeringsdekking van de WA-verzekering vallen. Het veroorzaken van een ongeval onder invloed van alcohol is zo’n situatie. Recente cijfers laten zien dat dit steeds vaker voorkomt, met name bij jonge gebruikers. Ook wanneer je na een avond stappen de volgende ochtend wakker wordt, bestaat de kans dat je nog niet helemaal nuchter bent. Wanneer je bent betrokken bij een ongeluk neemt de politie in de meeste gevallen een blaastest af. Als daaruit blijkt dat er nog te veel alcohol in je bloed zit, dan rijd je onder invloed. Dit heeft tot gevolg dat je eigen risico vervalt en je aansprakelijk bent voor zowel de schade aan de automobilist als de schade aan de deelscooter zelf. Daarnaast ben je in de situatie van een ongeval verplicht om binnen zeven dagen een ingevuld schadeformulier op te sturen naar de aanbieder. Doe je dit niet, dan neemt de verzekering de kwestie niet in behandeling en vergoedt zij niets, ook niet wanneer je daar in principe wel recht op hebt. In die situatie ben je dus aansprakelijk voor alle aan het ongeval gerelateerde schade en kosten. 

Als je alcohol in je bloed hebt, ben je niet alleen aansprakelijk voor de schade, maar kun je ook nog twee boetes verwachten, namelijk vanwege het niet-naleven van de contractuele verplichtingen en vanwege het overtreden van de wet. Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden heb je immers aanvaard dat je voldoet aan de verplichtingen die daarin zijn opgenomen. Een van die verplichtingen is dat je niet op de scooter rijdt als je onder invloed bent van alcohol. Rijden onder invloed is daarnaast strafbaar, ook op een deelscooter. Naast de aansprakelijkheidsrisico’s en kosten loop je ook het risico op strafrechtelijke sancties, bijvoorbeeld een boete, ontzegging van de rijbevoegdheid of invordering van het rijbewijs. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot een gevangenisstraf. 

Conclusie

Hoewel in eerste instantie het praktische voordeel van de deelscooters een zegen lijkt op de brakke ochtend als je toch besluit om naar het college te gaan, is dit niet geheel zonder risico. Wanneer je schade rijdt of wanneer je een verplichting niet nakomt, lopen de kosten snel op. Misschien is de ouderwetse benenwagen dan toch het verstandige alternatief? Afijn, een gewaarschuwd student telt voor twee, dus doe hier vooral je voordeel mee! 

 Auteur: Rutger Willemsen